Trong 9 tháng đầu năm 2013, ngành Lao động - TBXH được Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hỗ trợ thông qua chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm và dạy nghề đã chỉ đạo Trung tâm giới thiệu việc làm tổ chức được 9 sàn giao dịch việc làm vệ tinh ở các huyện, thành phố. Thông qua  mỗi phiên giao dịch đã có khoảng 50 đại diện của các cơ sở đào tạo, các công ty chuyên doanh XKLĐ, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và  các nhà quản lý hoạch định chính sách đến tham dự. Đồng thời có hàng ngàn lao động và nhân dân các dân tộc địa phương tới để tham dự.

Từ thực trạng qua các phiên giao dịch

          Trong 9 tháng đầu năm 2013, ngành Lao động - TBXH được Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hỗ trợ thông qua chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm và dạy nghề đã chỉ đạo Trung tâm giới thiệu việc làm tổ chức được 9 sàn giao dịch việc làm vệ tinh ở các huyện, thành phố. Thông qua  mỗi phiên giao dịch đã có khoảng 50 đại diện của các cơ sở đào tạo, các công ty chuyên doanh XKLĐ, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và  các nhà quản lý hoạch định chính sách đến tham dự. Đồng thời có hàng ngàn lao động và nhân dân các dân tộc địa phương tới để tham dự. Số lao động đư­ợc  tuyển dụng vào làm việc tại các doanh nghiệp ngày càng tăng, bình quân khoảng 300 lao động cho mỗi phiên giao dịch. Sàn giao dịch việc làm đã thực sự trở thành địa chỉ đáng tin cậy cho người lao động, là nơi gặp gỡ để tạo điều kiện cho các nhà Doanh nghiệp tuyển được những lao động phục vụ tốt cho kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình. Các trường, các trung tâm dạy nghề thông qua đây để có kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch đào tạo theo ngành, nghề sát với nhu cầu của  thị trường hơn. Cũng qua đây, các trung tâm dịch vụ việc làm có điều kiện để tư vấn, giới thiệu việc làm có hiệu quả. Đối với  các nhà quản lý thông qua sàn giao dịch để tổng hợp và nắm tình hình phục vụ cho việc hoạch định các chính sách và kế hoạch phát triển kinh tế-  xã hội ngắn hạn và dài hạn, phát triển thị tr­ường lao động sát thực hơn. Và đặc biệt là người lao động với năng lực, điều kiện hoàn cảnh của mình, tự chọn cho mình một cơ sở đào tạo tạo, một địa chỉ làm việc phù hợp nhất.

          Tuy nhiên, qua mỗi phiên giao dịch cũng còn bộc lộ những hạn chế, tồn tại, cần đu­ợc khắc phục đó là: Việc tuyển chọn các lao động đi học nghề, đi làm việc của các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh chu­a sát với nhu cầu của việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế của địa phu­ơng và nhu cầu học nghề và điều kiện làm việc của ng­ời lao động, chính vì vậy giữa cung và cầu lao động chu­a thực sự gặp nhau. Mặt khác, các cơ quan quản lý nhu­: Ngành lao động – TBXH, Trung tâm giới thiệu việc làm chu­a thực sự tìm ra các điểm bất cập của các phiên giao dịch việc làm nh­u tuyển mời các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp chu­a phù hợp với nhu cầu của địa phu­ơng và ngu­ời lao động, các thông tin về tình hình việc làm, về các đơn hàng chu­a mang tính hấp dẫn, và thời sự đối với ng­ời lao động. Việc tu­ vấn, giới thiệu, trao đổi tại sàn giao dịch giữa cơ sở đào tạo, giữa doanh nghiệp và ng­ời lao động chu­a cụ thể mà chỉ giới hạn ở việc gặp gỡ phát, nhận tờ rơi cho ngư­ời lao động. Đặc biệt là ngu­ời lao động còn dụt dè, ngại tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi, mạn đàm cùng các cơ sở đào tạo, với các doanh nghiệp về các điều kiện, quyền và nghĩa vụ của 2 bên trong quan hệ lao động.

Đến những giải pháp nâng cao hiệu quả của các phiên giao dịch

          Để khắc phục những tồn tại nêu trên chúng ta cần phải làm tốt một số nội dung đó là:

          Đối với huyện ủy – HĐND – UBND huyện, thành phố cần tăng cu­ờng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, tuyên truyền sâu rộng làm chuyển biến căn bản

nhận thức của ngu­ời lao động về việc làm, dạy nghề và trách nhiệm của các cơ quan trong giải quyết việc làm, đồng thời tạo điều kiện về vật chất cho các phiên giao dịch việc làm đạt hiệu quả.

          Đối với các Đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cu­ờng vận động, tuyên truyền, tu­ vấn cho ng­ười lao động lựa chọn cho mình một ngành nghề để học, một doanh nghiệp để làm việc phù hợp với điều kiện của ng­uời lao động.

          Đối với các cơ sở đào tạo nghề và các doanh nghiệp cần tăng cư­ờng phối hợp với trung tâm giới thiệu việc làm, với Sở Lao động – TBXH trong việc nắm bắt nhu cầu và dự báo việc làm dạy nghề của từng địa phư­ơng, đồng thời trong từng phiên giao dịch cần có cách tiếp cận gần gũi hơn, thân thiện hơn trong việc tu­ vấn, giới thiệu chỗ làm việc và học nghề đối với ng­uời lao động đến sàn.

          Đối với Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc sở lao động - TBXH cần liên hệ chặt chẽ với các các cơ quan quản lý nhà nu­ớc của tỉnh, của các địa phư­ơng trong việc thu thập thông tin thị trường lao động, đồng thời thu thập các thông tin mới nhất về chỗ làm việc trống của các doanh nghiệp phù hợp với ng­uời lao động của từng địa phư­ơng, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, kỹ thuật trên Website để phục vụ sàn giao dịch đạt hiệu quả, th­uờng xuyên bồi du­ỡng kiến thức t­u vấn, kỹ năng làm việc cho cán bộ trung tâm và cán bộ cơ sở để tu­ vấn cho ngu­ời lao động.

           Đối với các bạn thanh niên cần lựa chọn cho mình một cơ sở đào tạo nghề và một chỗ chỗ làm việc phù hợp với sở tru­ờng, điều kiện, hoàn cảnh của bản thân. Đồng thời, cần nghiên cứu kỹ các thông tin của các đơn vị t­u vấn, các doanh nghiệp để lựa chọn cho phù hợp./.

Nguyễn Thanh Thủy

PGĐ Sở Lao Động - Thương Binh & Xã Hội

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

phan anh kien nghi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction