SDC12211Đào tạo và dạy nghề nói chung đang là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta, đặc biệt là đào tạo dạy nghề cho lao động là nông dân ở khu vực nông thôn như tỉnh Hòa bình. Những năm qua, công tác đào tạo, dạy nghề ở Hòa bình đã đạt được những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, đến nay tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp. Trong bài viết này làm rõ thực trạng, chỉ ra các nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo, dạy nghề cho nông dân và lao động khu vực nông thôn ở tỉnh Hòa bình đến năm 2020.

 1. Từ thực trạng công tác đào tạo, dạy nghề cho nông dân hiện nay

  Theo thông báo của tổng cục thống kê thì dân số trung bình tỉnh ta năm 2012 là 806.102 người, trong đó nam 399.504 người, nữ 406.598, thành thị 120.617 người, nông thôn 685. 485 người. Có 472.622 người đang hoạt động kinh tế tương đương 59% dân số; Trong những năm qua cơ cấu lao động có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng lao động trong khu vực công nghiệp xây dựng và giảm tương đối trong khu vực nông nghiệp, tuy nhiên lao động trong khu vực nông nghiệp của tỉnh vẫn còn cao chiếm 72% tổng số lao động toàn tỉnh.Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị 571 người, tương đương 4,7%; Tỷ lệ sử dụng thời gian lao động khu vực nông thôn 82%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề 32%. Trong đó lao động qua đào tạokhu vực nông thôn mới đạt khoảng 24%. Bình quân mỗi năm tạo việc làm mới cho khoảng 15.500 lao động. Trong tổng số 191 xã xây dựng nông thôn mới có 94 xã đạt tiêu chí việc làm tương đương 49%; có 74 xã đạt tiêu chí thu nhập tương đương 39%; có 42 xã đạt tiêu chí giảm nghèo tương đương 22%.

  Hiện trên địa bàn có khoảng 60.000 lao động đang làm việc trong trên 2000 doanh nghiệp; Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 570 Hợp tác xã và tổ hợp tác. Trong tổng số 48.179 xã viên, người lao động thì có 42.435 người làm việc trong các hợp tác xã Nông, Lâm, Ngư ghiệp, 472 xã viên trong các Hợp tác xã Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và 5.272 xã viên làm việc trong lĩnh vực Dịch vụ, bình quân có mức lương bình quân khoảng 1 triệu đồng/người/tháng. Trong tổng số 220 tổ hợp tác, với trên 1.000 thành viên là cá nhân người lao động và hộ gia đình tham gia đã đáp ứng nhu; Hiện trên địa bàn có 148.313 hội viên hội nông dân của 208 cơ sở xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

  Đến nay trên địa bàn tỉnh có 32 cơ sở dạy nghề, trong đó: Cơ sở thuộc các Bộ, ngành Trung ương quản lý có 6 cơ sở; Cơ sở do tỉnh quản lý có 15 cơ sở; Cơ sở tư thục quản lý có 6 cơ sở, Các huyện, thành phố đều đã có cơ sở dạy nghề. Ngoài ra còn có 11 trung tâm hướng nghiệp dạy nghề của Sở Giáo dục đào tạo, các doanh nghiệp có đào tạo, các trung tâm giáo dục cộng đồng, các gia đình và người có khả năng dạy nghề.

 Toàn tỉnh có 595 giáo viên dạy nghề, trong đó có 524 giáo viên cơ hữu và 72 giáo viên thỉnh giảng. Chất lượng 595 giáo viên của 32 cơ sở dạy nghề có 513 người đạt chuẩn chiếm 86,2%. Về trình độ có 41 người có trình độ trên đại học chiếm 6,9%, trình độ đại học, cao đẳng 350 người chiếm 58,8%, trình độ trung cấp và tương đương có 189 người chiếm 31,8%. Quy mô đào tạo nghề đạt: 15.000 người/năm.

 Tổng số người được đào tạo nghề từ năm 2009-2013 là 62.200 người, bình quân mỗi năm đào tạo nghề là 12.000 người. (Trong đó số lao động khu vực nông thôn là 8.150 người chiếm 66%), số người có trình độ cao đẳng trở lên 3.800 người chiếm 6,1%, số người có trình độ trung cấp nghề là 12.000 người  chiếm 14,6%, trình độ sơ cấp nghề là 17.000 người chiếm 27,6%, đào tạo ngắn hạn cho 29.200 người chiếm 35,6%.

 Số lao động nông thôn, lao động thuộc hộ nghèo, người tàn tật được học nghề trình độ sơ cấp  miễn phí từ các chương trình Mục tiêu quốc gia là 32.000 người (bằng khoảng 80% so với tổng số lao động nông thôn được đào tạo nghề).         

 Dự kiến tính đến tháng 31/12/2013, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề luỹ kế so với tổng lực lượng lao động trên địa bàn đạt 37% (Trong đó lao động ở khu vực nông thôn chiếm 27%).

 Nhóm nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp: 26.746 người, tương đương  43%; Nhóm nghề công nghiệp, xây dựng: 18.290 người, tương đương 29,5%; Nhóm nghề tiểu thủ công nghiệp: 7.401 người, tương đương 11,9%; Nhóm nghề dịch vụ:  9.703 người, tương đương 15,6%; Tỷ lệ lao động có việc làm sau khi học nghề đạt khoảng 80% và trên 75% có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo.

 Tuy nhiên, công tác dạy nghề chủ yếu vẫn theo hướng cung là chính, cơ cấu ngành nghề chưa hợp lý chưa theo nhu cầu xã hội, chất lượng dạy nghề còn hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường lao động. Quy mô các cơ sở dạy nghề còn nhỏ, một số các cơ sở dạy nghề chưa có đủ các điều kiện theo tiêu chuẩn  quy định. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý ở một số cơ sở dạy nghề còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng. Nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, nhân dân và người lao động về công tác đào tạo nghề cũng hạn chế. Công tác tuyên truyền giáo dục để mỗi gia đình, mỗi người thay đổi tâm lý không muốn học nghề, cố thi vào đại học cũng nhiều hạn chế. Sự phối hợp giữa cơ sở dạy nghề với các doanh nghiệp, UBND các huyện, thành phố, cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ. Các cơ sở dạy nghề chưa tạo ra uy tín và thương hiệu để thu hút học sinh học nghề. Chính sách đãi ngộ đặc thù để thu hút giáo viên dạy nghề hiện nay chưa có, vẫn đang hưởng theo chế độ chung của nhà giáo trong hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Chính phủ. Kinh phí hỗ trợ cho công tác đào tạo nghề còn thấp so với giá thị trường biến động chưa đủ chi cho mô hình thực hành, kinh phí cho dạy nghề mới chỉ hỗ trợ cơ sở đào tạo những chi phí cơ bản, chưa có kinh phí cho công tác tuyên truyền, khảo sát. Việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ở một số địa phương, khi xây dựng chưa bám sát nhiệm vụ của địa phương vì vậy khi thực hiện có nhiều vướng mắc phải bổ sung nhiều lần.

 2. Đến một số khuyến nghị nhằm đảy mạnh công tác đào tạo, dạy nghề cho nông dân đến năm 2020.

 Để thực hiện tốt chỉ tiêu đào tạo, dạy nghề đến năm 2015 bình quân hàng năm đào tạo, dạy nghề cho khoảng 15.000 lao động, trong đó đào tạo nghề cho khoảng 11.000 lao động khu vực nông thôn, trong đó có 2.500 nông dân theo Nghị quyết Đại hội đại biểu hội nông dân 2013-2018. Phấn đấu đến 2015 nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo, dạy nghề của tỉnh lên 45%, chúng ta cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau.

 Trước hết, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và của toàn xã hội về lĩnh vực đào tạo, dạy nghề, thông qua nhiều hình thức tuyên truyền cho từng nhóm đối tượng phù hợp nhằm làm chuyển biến căn bản nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đào tạo, dạy nghề đặc biệt là người nông dân

- Tăng cường công tác khảo sát, rà soát các số liệu về nhu cầu học nghề và ngành nghề theo nhu cầu của người lao động.

- Tăng cường quản lý nhà nước về dạy nghề một cách hiệu quả, trong đó chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dạy nghề. Triển khai đồng bộ các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Trước mắt thực hiện tốt các nội dung quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện Đề án quy định tại Thông tư liên bộ số 30/2012.

- Thường xuyên tổ chức hội nghị sơ kết nhằm đánh giá kết quả công tác đào tạo, dạy nghề nói chung và đặc biệt là đào tạo nghề cho lao động khu vực nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ.

Thực hiện đẩy mạnh xã hội hóa công tác dạy nghề.

 - Rà soát, điều chỉnh, bổ sung mạng lưới các cơ sở đào tạo nghề cho phù hợp với từng thời kỳ, từng địa phương. Tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu việc làm thông qua phát triển mạng lưới cơ sở Trung tâm giới thiệu việc làm, tổ chức có hiệu quả các sàn giao dịch việc làm. Tăng cường phối hợp giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các xã, phường, ngân hàng chính sách, các tổ chức xã hội trong việc tuyên truyền, tư vấn giới thiệu việc làm, theo phương châm đào tạo nghề theo địa chỉ.

- Hội nông dân phối hợp tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia học nghề, tư vấn miễn phí về dạy nghề, việc làm và trực tiếp tham gia dạy nghề và giám sát tình hình thực hiện. Chủ trì chỉ đạo hội nông dân các cấp có kế hoạch truyền thông về vai trò, vị trí, tầm quan trọng  của học nghề , về việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân, nhân rộng mô hình hay, cá nhân, chủ trang trại làm kinh tế giỏi. Đẩy mạnh hoạt động của trung tâm dạy nghề hỗ trợ nông dân cả về cơ sở vật chất, về thiết bị, giáo viên, giáo trình, giáo án để hoàn thành nhiệm vụ dạy nghề trong thời gian tới./.

                                                                                 

Th.S. Nguyễn Thanh Thủy

PGĐ. Sở Lao động - TBXH

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

phan anh kien nghi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction