Ngày 24/2/2020, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 247/NQ-HĐND về phê duyệt Kế hoạch đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 (vốn đầu tư phát triển).

Theo đó, tổng vốn ngân sách trung ương giao thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2020 là 188.559 triệu đồng. Trong đó: Trong đó, vốn bố trí thu hồi các khoản ứng trước 36 tỷ đồng; Chương trình 30a là 34,5 tỷ đồng; Chương trình 135 hơn 118 tỷ đồng. 

Kế hoạch đầu tư thực hiện: Chương trình 30a: dự án chuyển tiếp 118 triệu đồng; dự án khởi công mới 34.382 triệu đồng. Chương trình 135: dự án chuyển tiếp 15.901 triệu đồng; dự án khởi công mới 102.158 triệu đồng. 

Trong đó, vốn ngân sách được sử dụng để xây dựng các công trình mới như đường vào khu sản xuất, nhà văn hóa, công trình kênh mương, cồng trình nhà sinh hoạt cộng đồng, công trình nước sinh hoạt….

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật; giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

                                                                                                                                                                       Hà Mạnh Thắng

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

phan anh kien nghi

DVCHB

dvcqg

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction