1. Thực hiện công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực công tác được giao theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở đã được quy định tại Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh Hoà Bình, Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Hòa Bình sửa đổi Điều 4 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh Hòa Bình và Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và các văn bản quy định hiện hành khác. Chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý trực tiếp của UBND tỉnh Hoà Bình về tổ chức, biên chế và hoạt động; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân tỉnh và theo quy định của pháp luật. Sở có nghĩa vụ và trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đảng, đoàn thể hoạt động theo chức năng, điều lệ quy định, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu công tác của ngành.

2. Tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch công tác được giao; phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, ngành - đoàn thể trong tỉnh đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ để thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác của ngành ở địa phương.

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction