Thực hiện Quyết định số 647/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013-2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng tỉnh hòa bình giai đoạn 2014-2020 (Quyết định số 2848/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của UBND tỉnh).

Mục tiêu chung kế hoạch đặt ra là:  Huy động sự tham gia của xã hội, nhất là gia đình, cộng đồng trong việc chăm sóc, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK để ổn định cuộc sống, có cơ hội thực hiện các quyền của trẻ em và hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật. Phối hợp thực hiện giữa gia đình, cá nhân, cộng đồng và các tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách và các giải pháp chăm sóc, trợ giúp các nhóm trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK, từng bước thu hẹp khoảng cách về mức sống giữa trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK với trẻ em bình thường nơi cư trú; Mục tiêu cụ thể của kế hoạch đến năm 2020 toàn tỉnh có 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được cấp thẻ BHYT miễn phí, 95% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khố khăn (ĐBKK) được nhận sự trợ giúp và được cung cấp các dịch vụ xã hội phù hợp. Phát triển các hình thức nhận nuôi có thời hạn đối với trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK, chăm sóc bán trú cho trẻ em khuyết tật nặng, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em nhiễm HIV/AIDS. Nâng cao chất lượng chăm sóc, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK tại các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội.

Để đạt các mục tiêu, trên Kế hoạch đã đưa 6 nhóm hoạt động gồm: Hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong việc chăm sóc và trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK;  Hoạt động điều tra, khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK; Thực hiện chính sách chăm sóc bán trú có thu phí áp dụng với gia đình có điều kiện kinh tế đối với trẻ em khuyết tật, trẻ em nhiễm chất độc hóa học, trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS tại trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm công tác xã hội tỉnh; Thí điểm mô hình gia đình, cá nhân nhận nuối có thời hạn đối với trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK; mô hình dạy nghề gắn với tạo việc làm cho trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK và một số mô hình trợ giúp khác; Nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị cho cơ sở bảo trợ xã hội để đủ điều kiện chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK; Xây dựng mô hình ngôi nàh tạm lánh để tiếp nhận, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa; Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin bảo trợ xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK và kiểm tra giám sát đánh giá.

Kế hoạch cũng đưa ra 6 nhóm giải pháp cụ thể gồm: Nhóm giải pháp về lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp, nhóm giải pháp về tuyên truyền; nhóm gải pháp về phòng ngừa can thiệp; Nhóm giả pháp về sự phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ kỹ thuật, nguồn lực phcuj vụ cho việc chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Nhóm giải pháp về kiểm tra giám sát và nhóm giải pháp về tổng kết đánh giá.

Tổng kinh phí dự kiến chi cho thực hiện Đề án là 6.500 triệu đồng. Trong đó ngân sách trung ương là 5.500 triệu đồng, ngân sách địa phương là 1.000 triệu đồng.

Với việc triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp cùng với những giải pháp chi tiết, cụ thể, công tác chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK của tỉnh Hòa Bình trong những năm tới chắc chắc sẽ đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống về vật chất, tinh thần, sức khỏe cho trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK trên địa bàn toàn tỉnh./.

                                                                  Trọng Nam

                                       Phó Chánh văn phòng Sở Lao động – TB và XH

 

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction