Phát triển nghề công tác xã hội (CTXH) ở Việt Nam là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện quan điểm phát triển kinh tế gắn với tiến bộ công bằng xã hội trong từng giai đoạn, giúp cho những người yếu thế trong xã hội có cuộc sống ổn định, tự vươn lên trong cuộc sống, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là ở tỉnh miền núi như tỉnh Hòa Bình. Trong bài viết, tác giả nêu thực trạng  việc triển khai phát triển nghề CTXH, đánh giá nguyên nhân tồn tại, khó khăn và một số khuyến nghị nhằm đẩy nhanh tiến độ phát trển nghề CTXH trên địa bàn.

Từ những kết quả bước đầu thực thực hiện đề án 32

  Theo thống kê, dân số trên địa bàn tỉnh hiện có trên 816.000 người, trong đó có khoảng 280.500 đối tượng cần hỗ trợ, giúp đỡ của các dịch vụ công tác xã hội, chiếm lệ 34 % dân số toàn tỉnh, trong đó gồm: 83.606 người cao tuổi; gần 53.000 số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 13.500 người khuyết tật, 3.750 người tâm thần nặng; hơn 30.000 đối tượng người có công; 43.623 hộ gia đình nghèo; 32.132 hộ cận nghèo, gần 100 người mại dâm nhiễm HIV/AIDS, hơn 900 người nghiện ma tuý; gần 20.000 đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng từ ngân sách |Nhà nước; hàng ngàn người là đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn; nhiều gia đình có bạo lực và phụ nữ bị bạo hành ở mức độ khác nhau; có 179 xã khó khăn và đặc biệt khó khăn, trong đó có 68 xã đặc biệt khó khăn; 64 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 25% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 -2015), hàng trăm cá nhân; gia đình, nhóm xã hội nảy sinh các vấn đề xã hội (ly thân, ly hôn, sao nhãng việc chăm sóc, giáo dục con cái, căng thẳng vì nghèo khổ, xâm hại trẻ em và nẫy sinh các tội phạm khác), gọi chung là các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt.Trong tình hình chung của xã hội, cùng với mặt tích cực của quá trình đổi mới sẽ xuất hiện và phân hoá giàu nghèo lớn hơn, tỷ lệ tội phạm ma tuý, mại dâm, trẻ  bị xâm hại, bóc lột, người bị bạo hành, bị mua bán tăng cao, vấn đề sức khoẻ tâm lý, chăm sóc bảo vệ trẻ em, người khuyết tật, người già cô đơn, người già cần phải có những dịch vụ công tác xã hội hoàn chỉnh, thông qua công tác can thiệp hỗ trợ cho cá nhân, gia đình, nhóm, cộng đồng xã hội để nâng cao năng lực xã hội, cân bằng môi trường sống và xã hội... Đây chính là những đối tượng cần sự hỗ trợ của các dịch vụ công tác xã hội. 

 Năm 2011 triển khai 8 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên công tác xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã với tổng số 398 người với số kinh phí thực hiện 420 triệu đồng.

Xây dựng Kế hoạch, dự toán thực hiện Đề án phát triển nghề Công tác xã hội năm 2012 căn cứ theo nội dung đã phê duyệt tại Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 09/12/2010. Năm 2012 triển khai 8 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên công tác xã hội cấp xã với tổng số 417 người với số kinh phí thực hiện 494 triệu đồng. Năm 2013 triển khai 02 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 140 cán bộ Lao động -TBXH cấp xã theo Đề án 32 phát triển Nghề công tác xã hội với số kinh phí 245 triệu đồng.  Phối hợp với Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình liên kết với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn  Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh và khai giảng lớp Đại học hệ vừa làm, vừa học ngành Công tác xã hội theo Đề án 32 phát triển Nghề công tác xã hội cho 86 sinh viên là cán bộ công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan từ cấp xã đến cấp tỉnh thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành khác có liên quan để nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn. Tham mưu cho UBND tỉnh Hòa Bình ra Quyết định số 2811/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Trung tâm Bảo Trợ xã hội thành Trung tâm Công tác xã hội, hiện tại Trung tâm đang dần ổn định về mặt tổ chức và đang triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ mới.

Tuy nhiên, là một tỉnh miền núi, địa bàn đi lại khó khăn phức tạp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nền kinh tế chưa phát triển đồng bộ, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn do hoạt động phát triển kinh tế sản xuất kinh doanh của người dân còn thiếu vốn, kỹ thuật và thị trường tiêu thụ, khả năng mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế còn hạn chế do đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển Nghề Công tác xã hội. Kinh phí hỗ trợ cho các nội dung thực hiện Đề án 32 còn thấp, kinh phí đối ứng từ địa phương hạn hẹp, nên hiệu quả thực hiện  Đề án sau 03 năm kết quả chưa cao. Chưa phát triển được mạng lưới nhân viên công tác xã hội trong hệ thống các trường học trong tỉnh cũng như áp dụng mã số ngạch, bậc lương viên chức công tác xã hội phù hợp với đặc thù nghề nghiệp. Công tác Bảo trợ xã hội có tính chất đặc thù tuy có được các cấp, các ngành quan tâm nhưng chưa  hiệu quả . Công tác quản lý, thực hiện chính sách đối với đối tượng là Người có công; đối tượng Bảo trợ xã hội; công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em; công tác giảm nghèo; phòng chống tệ nạn xã hội ... ở những xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn còn gặp nhiều khó khăn. Tệ nạn ma túy, mại dâm tuy đã được kiềm chế, nhưng hoạt động còn phức tạp, khó kiểm soát. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và người dân còn có mặt hạn chế,  bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ quản lý, hoạt động sự nghiệp về công tác xã hội chưa thường xuyên, bố trí kinh phí, trang thiết bị làm việc còn eo hẹp, cán bộ và cộng tác viên làm công tác xã hội chưa tương ứng với nhiệm vụ công tác xã hội đang phát triển. Chính sách đãi ngộ cho cán bộ làm công tác xã hội cộng tác viên làm công tác xã hội nên chưa động viên được  nhiều người tham gia làm cộng tác viên công tác xã hội ở các cấp.

Đến một số khuyến nghị

Đối với Trung ương

Nhà nước  cần ban hành đày đủ các văn bản tạo hành lang pháp lý, đày đủ trong quá trình triển khai đề án 32 như: Chế độ đãi ngộ phù hợp cho nhân viên CTXH, hướng dẫn các địa phương triển khai  hệ thống nhân viên, cộng tác viên CTXH tại các xã phường theo đề án.

Đối với chính quyền địa phương

Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai nghề CTXH trên địa bàn (Các mô hình cung cấp dịch vụ)  thường xuyên nhằm động viên, khen thưởng  các tổ chức, cá nhân làm tốt, đồng thời rút kinh nghiệm, phê bình  đối với những tập thể, cá nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình.Vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong ngoài tỉnh, ngoài nước nhằm hỗ trợ phát triển nghề CTXH trên địa bàn.

Đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực cho hoạt động của các mô hình thí điểm tại trung tâm CTXH và các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của các nhóm đối tượng xã hội như dịch vụ y tế, giáo dục, pháp lý. Bố trí cán bộ chuyên trách, (không chuyên trách, cộng tác viên CTXH) tại cơ sở xã, phường để thực hiện làm công tác quản lý, hướng dẫn, tư vấn cho người yếu thế trên địa bàn, và tuyên truyền, vận động xã hội hóa công tác tại địa phương. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ quản lý và nhân viên CTXH thông qua việc rà soát, phân loại cán bộ quản lý trong các trung tâm CTXH để bồi dưỡng. Hỗ trợ để mở rộng và nâng cao chất lượng công tác xã hội với việc thực hiện Đề án 1215, đặc biệt là vấn đề rối nhiễu tâm trí, trẻ em tự kỷ. Thành lập Hội, chi hội CTXH tại tuyến tỉnh nhằm phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương giúp đỡ cho những người yếu thế thông qua việc tuyên truyền các chế độ, chính sách, quy định của nhà nước, đồng thời tư vấn, giới thiệu cho đối tượng đến với các địa chỉ làm công tác dịch vụ xã hội

Đối với Trung tâm Công tác xã hội

Tập trung xây dựng mô hình triển khai giúp đỡ các đối tượng tại cộng đồng, đồng thời xây dựng các mô hình dịch vụ xã hội tại các điểm nhạy cảm như dịch vụ cà phê, dịch vụ khác, đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm các mô hình trong quá trình thực hiện để nhân rộng trong toàn tỉnh./.

Th.S. Nguyễn Thanh Thủy

PGĐ. Sở Lao động - TBXH

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction