любовный гороскоп н сегодня рак гороскоп совместимость лошадь змея перейти нумерология вычисление любых событий онлайн нумерология что ты за зверь
Tin hoạt động của Sở

Kế thừa truyền thống, tư tưởng của ông cha ta về vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn khẳng định vai trò, sức mạnh vô địch của nhân dân trong sự nghiệp Cách mạng nói chung và nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự nói riêng: Người luôn coi nhân dân là gốc; đoàn kết toàn dân là nền tảng sức mạnh, là động lực to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã nêu “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân”. Chủ đề của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã ghi: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc; bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển”. Văn kiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc cũng khẳng định “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”; “Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, trong đó xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh toàn diện; kết hợp với lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách trong các cơ quan, đơn vị gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

Vì vậy, dù ở thời kỳ cách mạng nào, công tác vận động và tổ chức quần chúng làm cách mạng đều có ý nghĩa chiến lược; “sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân”. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được bổ sung năm 2011 đã khẳng định một trong những bài học kinh nghiệm lớn từ thực tiễn cách mạng Việt Nam, đó là: “...Sự nghiệp cách mạng của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử” của dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước.

Nhất quán quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng” trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương quan trọng, phát động nhiều phong trào thi đua, nhiều cuộc vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 11/12/2011 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, một lần nữa khẳng định sự quan tâm đặc biệt và đánh giá cao vai trò, sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân, các cơ quan, đoàn thể chính trị xã hội trong sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Trong những năm qua Đảng ủy, lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội luôn xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là biện pháp cơ bản, có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong và cả ngoài cơ quan, nên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhằm phát huy sức mạnh của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người làm việc trong cơ quan nỗ lực ra sức thi đua tập trung vào mục tiêu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác về lao động, người có công và xã hội, thực hiện và giải quyết tốt các chính sách của nhà nước trên địa bàn được kịp thời, đầy đủ, đồng thời không ngừng nêu cao tinh thần cảnh giác, ngăn chặn mọi âm mưu chống, phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã liên tục được phát động và có bước phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần tích cực giữ vững ổn định chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; xây dựng cơ quan, đơn vị, xã phường lành mạnh, đô thị văn minh, giảm phát sinh mới các tệ nạn xã hội.

Điểm nổi bật trong công tác giữ gìn ANTT được thể hiện thông qua sự phối hợp liên ngành trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã có nhiều khởi sắc, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã chủ trì và tham gia ký kết nhiều chương trình phối hợp liên ngành, đặc biệt là với Lực lượng Công an các cấp trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về lao động, việc làm; về dạy nghề và thực hiện chính sách đối với người có công, về các đối tượng bảo trợ xã hội và phòng chống tệ nạn xã hội; về bảo vệ trẻ em, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, bị xâm hại v.v... các chương trình này đã góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự và kết quả công tác của ngành trong những năm qua. Từ chương trình phối hợp đã xuất hiện nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả như “Mô hình giúp người nghèo phát triển kinh tế”; Mô hình “Đội công tác xã hội tình nguyện tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội”; mô hình “xã, phường lành mạnh không có ma túy, mại dâm”; mô hình “trợ giúp pháp lý tại cộng đồng”; Mô hình “phòng ngừa ngăn chặn phát sinh mới tệ nạn ma túy, mại dâm và cai nghiện dạy nghề tái hòa nhập cộng đồng” v.v… Từ các mô hình đã hình thành nên các Câu lạc bộ của những người sau cai nghiện ma túy, hình thành Điểm hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng của tỉnh đặt tại phường Chăm Mát, TP Hòa Bình; trong đó phải kể đến các CLB điển hình như ở thị trấn Lương Sơn, xã Hòa Sơn, Trung Sơn, Cư Yên, Cao Răm của huyện Lương Sơn; xã Trung Minh, Sủ Ngòi của thành phố Hòa Bình; xã Thượng Cốc, Xuất Hóa, Liên Vũ, thị trấn Vụ Bản của huyện Lạc Sơn; xã Ngọc Mỹ, Tử Nê, Địch Giáo của huyện Tân Lạc; xã Bắc Sơn, Cuối Hạ của huyện Kim Bôi; xã Mông Hóa (huyện Kỳ Sơn); xã Mai Hạ (huyện Mai Châu); thị trấn Cao Phong và còn nhiều các CLB điển hình tiên tiến khác. Các Câu lạc bộ đã thu hút hàng chục, hàng trăm người tham gia sinh hoạt, trao đổi thông tin, trợ giúp y tế chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa lây nhiễm HIV, phòng tránh tái nghiện, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, tự tạo việc làm. Kết quả triển khai đã có tác động rất tích cực đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các nhóm đối tượng góp phần ngăn chặn, không để phát sinh mới tệ nạn xã hội ma túy, mại dâm.

Có thể nói công tác xây dựng mô hình và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội là một nhiệm vụ đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Sở, các nội dung xây dựng mô hình điển hình tiên tiến về an ninh trật tự đã được đưa vào trong các chương trình công tác của ngành và đã hình thành nên thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, giúp cho cán bộ và nhân dân nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ ANTT, từng bước hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh các loại tội phạm, chủ động ngăn ngừa, xử lý các vấn đề phức tạp liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở, đảm bảo an toàn cho mỗi người, mỗi gia đình, dòng họ và khu dân cư cũng như trong mỗi cơ quan, đơn vị.

Để ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng có ý nghĩa thiết thực, đi vào cuộc sống hàng ngày, góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc, mỗi chúng ta dù ở cương vị nào, làm công việc gì đều phải có nghĩa vụ tham gia xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, bằng những việc làm cụ thể, tinh thần trách nhiệm cao trong quản lý, giáo dục, động viên người thân trong gia đình; trong cơ quan, đoàn thể, gương mẫu thực hiện pháp luật, không để người thân hay cán bộ, đoàn viên, hội viên vi phạm pháp luật; thực hiện tốt phong trào “tự quản” trong mỗi gia đình, mỗi nhà gắn với xây dựng “Gia đình văn hóa”. Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, ra sức phát hiện, đấu tranh và lên án các hành vi vi phạm pháp luật; kịp thời tố giác và giúp đỡ lực lượng Công an truy bắt kẻ phạm tội; tích cực tham gia quản lý, giáo dục và giúp đỡ người vi phạm pháp luật ở khu dân cư, người sau cai nghiện ở địa phương để họ có cơ hội cải tạo tiến bộ, hòa nhập với cộng đồng. Tiếp tục hưởng ứng và thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; xây dựng gia đình lành mạnh không để xảy ra tội phạm, không có ma túy, mại dâm.

Làm được như vậy, chúng ta đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh mà nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đã đề ra, đó là: Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam XHCN, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

facebook 1471421298894

(Tiết mục Văn nghệ do tập thể viên chức Trung tâm Điều dưỡng người có công Kim Bôi biểu diễn tại ngày hội)

20160816 160411

 

(Đ/c Đại tá, PGS, Tiến sỹ Phan Xuân Tuy PGĐ Công an tỉnh Hòa Bình trao kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc

cho ông Bùi Đức Kiệm, nguyên PGĐ Sở Lao động - TBXH)

 

 

Vũ Hồng Nghiệp

Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

 

Các tin khác

Viết bởi Sở Lao động thương binh và Xã hội