TỔ CHỨC BỘ MÁY (HIỆN NAY)

 

1. Lãnh đạo Sở gồm:

Giám đốc: 01 đồng chí;

Phó giám đốc: 03 đồng chí

2. Các phòng chuyên môn (09 phòng)

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

d) Phòng Người có công;

e) Phòng Giáo dục nghề nghiệp;

g) Phòng Bảo trợ xã hội;

h) Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội;

i) Phòng Lao động, Việc làm;

k) Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới;

          Thực hiện theo Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Hòa Bình sửa đổi Điều 4 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh Hòa Bình

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction