Ngày  11 tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2014 của Quốc hội khóa XIV. Nội dung kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu lực, hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm đúng chủ trương, đường lối và sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh; phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và cơ quan liên quan trong việc tổ chức, triển khai, thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ đề ra, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả;

- Các cấp, các ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai đồng bộ, kịp thời và phải có lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 01/7/2019 Luật Phòng, chống tham nhũng được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh Hòa Bình.

II. NỘI DUNG

1. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện: Thanh tra tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

- Thời gian hoàn thành:

+ Hoạt động rà soát: Quý II, III năm 2019;

+ Xây dựng báo cáo rà soát: Quý IV năm 2019;

- Kết quả đạt được:

+ Danh mục văn bản quy phạm pháp luật được rà soát, kết quả rà soát;

+ Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Căn cứ kết quả rà soát, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để dảm bảo phù hợp với Luật;

- Các tổ chức, đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới chế độ, định mức, tiêu chuẩn để áp dụng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình cho phù hợp.

2. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng

2.1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng

* Ở cấp tỉnh:

- Cơ quan chủ trì, tham mưu thực hiện: Thanh tra tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có liên quan;

- Hình thức thực hiện: Tổ chức hội nghị hoặc các hình thức khác đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức về Luật Phòng, chống tham nhũng;

- Tài liệu phục vụ quán triệt và tài liệu tuyên truyền, phổ biến: Giao cơ quan Thanh tra tỉnh chuẩn bị tài liệu trên cơ sở tài liệu của Thanh tra Chính phủ;

- Thời gian thực hiện: Năm 2019.

* Ở cấp huyện:

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có liên quan;

Căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn lựa chọn các hình thức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Phòng, chống tham nhũng cho phù hợp;

- Thời gian thực hiện: Năm 2019.

2.2. Tổ chức thông tin, truyền thông các nội dung của Luật Phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện thông tin, truyền thông

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì và phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí xây dựng Chương trình, tài liệu phổ biến, tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng trên báo chí, phát thanh, truyền hình và các phương tiện thông tin cơ sở.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông;

+ Cơ quan phối hợp: Thanh tra tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có liên quan;

+ Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện và các cơ quan báo chí ở địa phương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng chương trình, chuyên mục, trang phổ biến tuyên truyền nội dung của Luật Phòng, chống tham nhũng, có tin bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

+ Cơ quan chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

+ Cơ quan phối hợp: Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện và các cơ quan báo chí ở địa phương, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có liên quan;

+ Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

2.3. Tổ chức truyền thông về các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng bằng các hình thức, nội dung phù hợp điều kiện thực tế theo từng đối tượng ở các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

- Cơ quan phối hợp: Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và những năm tiếp theo.

3. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ

3.1. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác phòng, chống tham nhũng

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Từ khi Luật Phòng, chống tham nhũng có hiệu lực.

3.2. Các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đối với học sinh trung học phổ thông, sinh viên, học viên và người có chức vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Việc xây dựng số tiết học về nội dung phòng, chống tham nhũng vào môn học trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành, địa phương.

Cơ quan thực hiện: Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Trường Chính trị tỉnh; các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề trong tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình và các nội dung trong Kế hoạch thuộc chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí; Tổng hợp kết quả thực hiện, gửi báo cáo về Thanh tra tỉnh để tổng hợp theo quy định.

2. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức có liên quan chỉ đạo các tổ chức trực thuộc, quán triệt sâu sắc, đầy đủ nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng và phối hợp hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng.

3. Về kinh phí: Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố bảo đảm kinh phí để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo Kế hoạch này.

T.N

 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật.

4. Giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction