любовный гороскоп н сегодня рак гороскоп совместимость лошадь змея перейти нумерология вычисление любых событий онлайн нумерология что ты за зверь
Tin nổi bật

Ngày 27 tháng 02 năm 2020, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND để triển khai Thực hiện Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW ngày 3/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới

Với mục đích tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW. Tạo sự thống nhất, quyết tâm của toàn hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; từng bước nâng cao đời sống của người lao động; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về quan hệ lao động; cơ chế chính sách của nhà nước đối với người lao động và người sử dụng lao động trong doanh nghiệp; Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức công đoàn các cấp; thúc đẩy các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể và giải quyết tốt tranh chấp lao động.

Nội dung của kế hoạch tập trung thực hiện bốn nhiệm vụ:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền

- Các cấp uỷ chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong việc giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích của các bên trong quan hệ lao động.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lao động, tạo sự đồng thuận trong tổ chức triển khai thực hiện. Chú trọng phát huy các phương tiện truyền thông để định hướng, vận động, tập hợp người lao động, người sử dụng lao động trong xây dựng quan hệ lao động; Kịp thời ngăn chặn, phản bác các thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng xấu tới quan hệ lao động và an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

2. Tăng cường quản lý nhà nước về quan hệ lao động

- Củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động quản lý nhà nước về quan hệ lao động theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

- Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn tay nghề, ý thức kỷ luật của người lao động được nâng cao, thu nhập ổn định, đời sống tinh thần được cải thiện, không để xảy ra tình trạng đình công, lãn công trái pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật lao động, tập trung phổ biến các quy định có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động.

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về quan hệ lao động của doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của trung ương. Tăng cường phối hợp, tích hợp thông tin dữ liệu giữa các cơ quan liên quan để phục vụ công tác quản lý nhà nước về quan hệ lao động. Tổ chức tốt công tác thông tin, dự báo, kết nối cung - cầu và phát triển thị trường lao động để các bên có cơ sở đối thoại, thương lượng.

- Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra về lao động. Đổi mới nội dung và phương thức thanh tra, kiểm tra để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, giảm thiểu các tranh chấp, xung đột, tạo môi trường thuận lợi cho xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Xử lý nghiêm minh các vi phạm liên quan đến lao động và quyền lợi hợp pháp của người lao động.

3. Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn

- Đổi mới hoạt động của các cấp công đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; làm tốt chức năng đại diện công đoàn trong đối thoại, thương lượng, giải quyết tranh chấp lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

- Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp theo hướng xây dựng công đoàn thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động; lấy sự hài lòng của người lao động là thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn.

- Thực hiện có hiệu quả các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên, cán bộ công đoàn và tổ chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp.

4. Giải quyết tốt tranh chấp lao động và đình công

- Phát huy vai trò của thiết chế hòa giải, trọng tài lao động trong hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, ngăn ngừa, giảm thiểu tranh chấp lao động.

- Xây dựng đội ngũ Hòa giải viên lao động chuyên nghiệp, phát huy vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong doanh nghiệp.

- Giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo pháp luật, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên. Việc giải quyết tranh chấp lao động, đình công phải bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự xã hội. Xử lý nghiêm những đối tượng lợi dụng, lôi kéo, kích động, ép buộc người lao động gây rối an ninh, trật tự.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (cơ quan chủ trì làm đầu mối thường trực); Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính; Liên đoàn Lao động tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh và các swor, ngành, UBND các huyện, thành phố./.

T.N

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Sở Lao động thương binh và Xã hội