sửa ảnh đồng chí QTKChiều ngày 15/7/2020, tại Công viên di sản các nhà khoa học huyện Cao Phong, dưới sự chủ trì của đồng chí Giám đốc sở Quách Thị Kiều, Sở Lao động –TBXH đã tổ chức giao ban 6 tháng đầu năm 2020. Sau khi thông qua báo cáo sơ kết, các đại biểu đến từ phòng Lao động – TBXH, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc sở, cơ bản các đại biểu nhất trí cao với báo cáo đánh giá. Tuy nhiên, để hoàn thành các chỉ tiêu của ngành, một số đại biểu đề nghị cần làm rõ một số nội dung vướng mắc cụ thẩ như sau

1. Sắp đến kỳ khảo sát hộ nghèo, tuy nhiên đến nay chưa có bộ công cụ và tiêu chí cho giai đoạn 2021 – 2025

Trả lời: Về nội dung này sở tiếp thu đề nghị với Trung ương để sớm ban hành, tuy nhiên, trong khi chờ yêu cầu các huyện, thành phố chuẩn bị kỹ việc điều tra, khảo sát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020, theo bộ công cụ giai đoạn 2016-2020 đảm bảo chính xác, khách quan

2.Chi trả gói hỗ trợ Covid -19, một số đối tượng không rõ, không hiểu, không nhận tiền hỗ trợ như vậy có phải là sai không

Trả lời: trong quá trình lập danh sách chi trả cho các đối tượng được thụ hưởng có nổi lên một số tình huống như: Một người đồng được hưởng nhiều đối tượng, có đối tượng đã ra khỏi danh sách hộ cận nghèo, có đối tượng chia sẻ với nhà nước mà tự nguyện không nhận hỗ trợ, có đối tượng đã mất, nhầm lẫn trong danh sách,…tùy theo từng nhóm đối tượng mà địa phương xác định cho đúng như chỉ chi trả cho đối tượng có mức trợ cấp cao nhất, loại khỏi danh sách những đối tượng nhầm lẫn, chết,.. như vậy không phải là thực hiện sai

3.Xác định đối tượng lao động không có hợp đồng lao động(lao động tự do) để hỗ trợ Covid theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quá khó

Trả lời: Sở, Bộ không hướng dẫn thêm, mà các địa phương cần đọc kỹ nghị quyết 42 CP, và Quyết định 15 của Chính phủ để rà soát theo 3 điều kiện sau: Một là, người lao động phải cư trú hợp pháp, hai là phải có mức thu nhập cá nhân dưới mức cận nghèo theo Quyết định 59 của Chính phủ về tiêu chí chuẩn hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2016-2020

4.Cộng tác viên công tác xã hội ở xã khó tuyển, khó phân công nhiệm vụ

Trả lời:

Cộng tác viên công tác xã hội được quy định tại Thông tư số 07/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 24/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ cộng tác viên công tác xã hội xã, phường, thị trấn, tại tỉnh Hòa Bình thực hiện theo Hướng dẫn 1150/HD-LĐTBXH ngày 06/10/2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Công văn số 122/SNV-XDCQ&CTTN ngày 19/01/2018 của Sở Nội vụ về việc xin chủ trương cho mở rộng chuyên ngành tuyển chọn công tác viên công tác xã hội; đề nghị các địa phương nghiên cứu kỹ văn bản để vận dụng các chuyên ngành để có thể phục vụ được công tác xã hội ở xã và phân công nhiệm vụ cho phù hợp, phối hợp với cán bộ Lao động – TBXH cấp xã để tổ chức thực hiện tốt công tác lao động – người có công và xã hội ở địa phương.

5.Theo Thông tư 87/2008/TT-BTC ngày 08/10/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em thì cấp huyện không thực hiện bộ máy Quỹ trẻ em, như vậy huyện có được thành lập quỹ trẻ em không?

Trả lời:

Quỹ Bảo trợ trẻ em được thành lập và hoạt động theo Luật trẻ em nhằm mục đích vận động sự đóng góp tự nguyện của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài, viện trợ quốc tế và hỗ trợ của ngân sách nhà nước trong trường hợp cần thiết để thực hiện các mục tiêu về trẻ em được nhà nước ưu tiên. Quỹ trẻ em cấp huyện và cấp xã(nếu có) được thành lập theo các quy định của pháp luật và quản lý, sử dụng theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ –CP, ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

6. Số liệu thẩm tra chi trả hỗ trợ Covid -19 không khớp với số liệu của ngành

Trả lời:

Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Sở lao động – TBXH tổ chức kiển tra, thanh tra việc lập danh sách đối tượng và tổ chức chi trả gói hỗ trợ Covit -19, đồng thời tùy theo mức độ vi phạm(nếu có) sẽ xử lý nghiêm cán bộ sai phạm, như vậy nếu các huyện, thành phố chưa thống nhất với số liệu của Ủy ban kiểm tra, mặt trận tổ quốc thì báo cáo Ủy ban nhân huyện có văn bản giải trình cụ thể từng nội dung cho khớp đúng với hiện trạng

7.Việc cấp giấy giới thiệu cho các công ty về tuyển dụng, đào tạo nghề tại các địa phương trong tỉnh

Trả lời:

Các công ty, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập theo pháp luật hiện hành được các cơ quan như sở kế hoạch đầu tư, sở Giáo dục và đào tạo, Bộ lao động – TBXH,… cấp phép, như vậy là họ có đủ tư cách pháp nhân để thực hiện kế hoạch tuyển dụng lao động trên địa bàn cả nước. Sở lao động – TBXH chỉ cấp giấy giới thiệu cho các công ty đủ tư cách( thẩm tra hồ sơ) về địa bàn tỉnh khi có yêu cầu của các huyện, tránh tình trạng khó khăn cho doanh nghiệp vì phải xin” giấy phép con”, như vậy nếu huyện có nhu cầu thì sở sẽ thẩm tra hồ sơ và cấp giấy giới thiệu cho doanh nghiệp

8.Hướng dẫn chi trả tiền cấp bù học phí cho sinh viên đào tạo liên kết và kinh phí học văn hóa cho các học viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Trả lời:

8.1. Ngày 04/6/2018, Sở có Công văn số 724/LĐTBXH –DN về việc tổ chức thực hiện các chương trình liên kết đào tạo và thực hiện chính sách miễn giảm và cấp bù học phí cụ thể như sau

+ Việc liên kết đào tạo phải phù hợp với nhu cầu nhân lực của địa phương và phải được sự đồng ý bằng văn bản của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố về số lượng đối với từng ngành nghề

+ Nếu mở thêm địa điểm đào tạo ngoài trụ sở chính hoặc phân hiệu thì phải đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

8.2.Vấn đề học phí của học sinh vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp học văn hóa hiện nay Bộ đang nghiên cứu đề có hướng dẫn theo Luật giáo dục sửa đổi.

9.Hướng dẫn 694/LĐTBXH-VP của sở về xác định các đối tượng hỗ trợ đại dịch covit -19 thiếu đối tượng

Trả lời: Theo tinh thần của Bộ trưởng Bộ lao động – TBXH thì việc xác định các nhóm đối tượng để hỗ trợ đại dịch Covid-19 cần nghiên cứu kỹ Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Chính phủ để lập danh sách, không đặt thành vấn đề hướng dẫn của Bộ, ngành có nêu thêm cho rõ hơn các nhóm đối tượng và trích dẫn tại công văn 1.077 để huyện tham khảo, như đại biểu nêu là đối tượng muốn nộp lại tiền hỗ trợ người có công để hưởng trợ cấp của lao động tự do thì trung ương không cho phép. Tuy nhiên, nếu đối tượng có nguyện vộng như vậy thì tùy điều kiện địa phương có thể yêu cầu đối tượng viết đơn cam đoan và thu lại tiền nộp vào ngân sách và lập danh sách bổ sung đối tượng lao động tự do, nhưng số tháng được hưởng còn tùy theo tình hình đại dịch để hỗ trợ

10.Đề nghị điều chỉnh lại một số nội dung trong Pháp lệnh ưu đãi người có công

Trả lời: Sở đã xin ý kiến của các huyện, thành phố và chuyển về đoàn đại biểu quốc hội của tỉnh tổng hợp chuyển về Chính phủ và dự kiến sẽ đưa ra thảo luận tại kỳ họp quốc hội kỳ cuối năm 2020 để biểu quyết thông qua pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

11.Tập huấn cán bộ xã, phường quá nhiều

Trả lời: Việc thường xuyên mở các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho các cán bộ ở xã, phường, thị trấn để nâng cao trình độ và phổ biến những chính sách chế độ mới của nhà nước hàng năm là hết sức cần thiết, phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, cán bộ cấp xã chỉ có một người, trong khí đó nhiệm vụ quản lý của ngành gồm nhiều lĩnh vực, vì vậy các bộ phận căn cứ kế hoạch hàng năm để tổ chức tập huấn có thể liên tục hoặc trùng lặp thời gian, nội dung này sở tiếp thu để thông báo các bộ phận từ bộ, đến sở có trao đổi với nhau để tránh thiếu sót trên.

12.Về tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu khó đạt ( xã không còn hộ nghèo)

Trả lời: Tại Quyết định số 1010/QĐ- UBND ngày 05/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc quy định tiêu chí đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó có điều chỉnh chỉ tiêu hộ nghèo của xã đạt <= 3% và tiêu chí thu nhập bằng 1,2 lần xã nông thôn mới.

13.Cơ quan nào xác nhận khó khăn về tài chính của doanh nghiệp để vay trả lương và thực hiện tri trả hỗ trợ Covit -19

Trả lời: Việc xác nhận cho doanh nghiệp có khó khăn về tài chính sẽ do cơ quan Thuế hoặc Tài chính xác nhận theo báo cáo quyết toán tài chính hàng tháng của doanh nghiệp, còn việc xác nhận khó khăn về lao động không có việc làm và tham gia bảo hiểm xã hội sẽ do cơ quan BHXH và ngành lao động – TBXH xác nhận (cấp huyện) tại Công văn số 1511/LĐTBXH –BTXH ngày 4/5/2020 của Bộ Lao động – TBXH về việc hướng dẫn tạm thời dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất./.

Nguyễn Thanh Thủy
PGĐ, Sở Lao động - TBXH

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction