sửa ảnh đồng chí QTKChiều ngày 15/7/2020, tại Công viên di sản các nhà khoa học huyện Cao Phong, dưới sự chủ trì của đồng chí Giám đốc sở Quách Thị Kiều, Sở Lao động –TBXH đã tổ chức giao ban 6 tháng đầu năm 2020. Sau khi thông qua báo cáo sơ kết, các đại biểu đến từ phòng Lao động – TBXH, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc sở, cơ bản các đại biểu nhất trí cao với báo cáo đánh giá. Tuy nhiên, để hoàn thành các chỉ tiêu của ngành, một số đại biểu đề nghị cần làm rõ một số nội dung vướng mắc cụ thẩ như sau

1. Sắp đến kỳ khảo sát hộ nghèo, tuy nhiên đến nay chưa có bộ công cụ và tiêu chí cho giai đoạn 2021 – 2025

THÔNG BÁO

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến, kiến nghị phản ánh của người dân,

doanh nghiệp thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg

 


Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị phản ánh về các địa chỉ sau để cùng phối hợp giải quyết:

I. Tổng đài tiếp nhận, giải đáp thông tin thực hiện Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Số điện thoại 111

- Video nhận biết và hướng dẫn hỗ trợ các đối tượng theo quy định của Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg theo đường link http://bovoinddn.molisa.gov.vn.trang-chu/video

- Bộ phận nhận diện hình ảnh về điều kiện hưởng gói hỗ trợ theo đường link http://bovoinddn.molisa.gov.vn/tin-tuc/10187/Bo-Lao-dong---Thuong-binh-va-Xa-hoi-da-cong-bo-8-bo-nhan-dien-hinh-anh-ve-dieu-kien-huong-goi-ho-tro-62000-ty-dong

- Bộ hỏi đáp đường link http://bovoinddn.molisa.gov.vn.trang-chu/cac-van-de-thuong-gap

II. Các số điên thoại của cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Về hỗ trợ người có công.

Đồng chí Vũ Hồng Nghiệp, Trưởng phòng Người có công,

Điện thoại 02183 897 200; DĐ 0915 030 274

2. Về hỗ trợ người nghèo, người cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội

Đồng chí Nguyễn Đức Tuyên, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội

Điện thoại 02183 853 404; DĐ 0912 899 228

3. Về hỗ trợ lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc không đủ điều hiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu kê khai thuê dưới 100 triệu đồng/năm; Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm

Đồng chí: Ngô Ngọc Thu, Trưởng phòng Việc làm - An toàn, Lao động

Điện thoại 02183 897 857; DĐ 0912 439 645

4. Về hỗ trợ lao động làm việc theo hợp đồng cho doanh nghiệp phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương. Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc.

Đồng chí Bùi Thị Phương Giang, Phó trưởng phòng Phụ trách phòng Lao động - Tiền lương Bảo hiểm xã hội.

Điện thoại 02183 853 408; DĐ 0916 883 067

Ngày 27 tháng 02 năm 2020, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND để triển khai Thực hiện Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW ngày 3/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới

Với mục đích tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW. Tạo sự thống nhất, quyết tâm của toàn hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; từng bước nâng cao đời sống của người lao động; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về quan hệ lao động; cơ chế chính sách của nhà nước đối với người lao động và người sử dụng lao động trong doanh nghiệp; Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức công đoàn các cấp; thúc đẩy các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể và giải quyết tốt tranh chấp lao động.

Nội dung của kế hoạch tập trung thực hiện bốn nhiệm vụ:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền

- Các cấp uỷ chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong việc giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích của các bên trong quan hệ lao động.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lao động, tạo sự đồng thuận trong tổ chức triển khai thực hiện. Chú trọng phát huy các phương tiện truyền thông để định hướng, vận động, tập hợp người lao động, người sử dụng lao động trong xây dựng quan hệ lao động; Kịp thời ngăn chặn, phản bác các thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng xấu tới quan hệ lao động và an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

2. Tăng cường quản lý nhà nước về quan hệ lao động

- Củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động quản lý nhà nước về quan hệ lao động theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

- Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn tay nghề, ý thức kỷ luật của người lao động được nâng cao, thu nhập ổn định, đời sống tinh thần được cải thiện, không để xảy ra tình trạng đình công, lãn công trái pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật lao động, tập trung phổ biến các quy định có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động.

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về quan hệ lao động của doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của trung ương. Tăng cường phối hợp, tích hợp thông tin dữ liệu giữa các cơ quan liên quan để phục vụ công tác quản lý nhà nước về quan hệ lao động. Tổ chức tốt công tác thông tin, dự báo, kết nối cung - cầu và phát triển thị trường lao động để các bên có cơ sở đối thoại, thương lượng.

- Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra về lao động. Đổi mới nội dung và phương thức thanh tra, kiểm tra để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, giảm thiểu các tranh chấp, xung đột, tạo môi trường thuận lợi cho xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Xử lý nghiêm minh các vi phạm liên quan đến lao động và quyền lợi hợp pháp của người lao động.

3. Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn

- Đổi mới hoạt động của các cấp công đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; làm tốt chức năng đại diện công đoàn trong đối thoại, thương lượng, giải quyết tranh chấp lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

- Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp theo hướng xây dựng công đoàn thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động; lấy sự hài lòng của người lao động là thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn.

- Thực hiện có hiệu quả các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên, cán bộ công đoàn và tổ chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp.

4. Giải quyết tốt tranh chấp lao động và đình công

- Phát huy vai trò của thiết chế hòa giải, trọng tài lao động trong hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, ngăn ngừa, giảm thiểu tranh chấp lao động.

- Xây dựng đội ngũ Hòa giải viên lao động chuyên nghiệp, phát huy vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong doanh nghiệp.

- Giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo pháp luật, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên. Việc giải quyết tranh chấp lao động, đình công phải bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự xã hội. Xử lý nghiêm những đối tượng lợi dụng, lôi kéo, kích động, ép buộc người lao động gây rối an ninh, trật tự.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (cơ quan chủ trì làm đầu mối thường trực); Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính; Liên đoàn Lao động tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh và các swor, ngành, UBND các huyện, thành phố./.

T.N

Ngày 09/4/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, các đối tượng sau đây sẽ được hỗ trợ tiền:

1. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 và không quá 3 tháng.

2. Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 3 Điều 98 của Bộ luật lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 thì được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

3. Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 được hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng.

4. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.

5. Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

6. Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

7. Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

T.N

Ngày 24/2/2020, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 247/NQ-HĐND về phê duyệt Kế hoạch đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 (vốn đầu tư phát triển).

Theo đó, tổng vốn ngân sách trung ương giao thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2020 là 188.559 triệu đồng. Trong đó: Trong đó, vốn bố trí thu hồi các khoản ứng trước 36 tỷ đồng; Chương trình 30a là 34,5 tỷ đồng; Chương trình 135 hơn 118 tỷ đồng. 

Kế hoạch đầu tư thực hiện: Chương trình 30a: dự án chuyển tiếp 118 triệu đồng; dự án khởi công mới 34.382 triệu đồng. Chương trình 135: dự án chuyển tiếp 15.901 triệu đồng; dự án khởi công mới 102.158 triệu đồng. 

Trong đó, vốn ngân sách được sử dụng để xây dựng các công trình mới như đường vào khu sản xuất, nhà văn hóa, công trình kênh mương, cồng trình nhà sinh hoạt cộng đồng, công trình nước sinh hoạt….

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật; giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

                                                                                                                                                                       Hà Mạnh Thắng

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction