Ký kết hợp tác an toàn lao độngChiều ngày 04/10/2018, tại Trụ sở Bộ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Cơ quan an toàn vệ sinh lao động Hàn Quốc (KOSHA) đã tổ chức Lễ ký kết thoả thuận hợp tác kỹ thuật giai đoạn 2018 - 2021. Tham dự buổi Lễ có Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, ông Lee Chul Woo - Phó Chủ tịch KOSHA, Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TBXH) Hà Tất Thắng cùng đại diện Lãnh đạo một số đơn vị liên quan.

Ảnh: Thứ trưởng Lê Tấn Dũng và ông Lee Chul Woo tại Lễ ký kết

Ngày 24/9/2018, Ban quản lý Dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổ chức Đào tạo nâng cao tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin Quản lý trợ giúp xã hội và giảm nghèo (gọi tắt là MIS POSASoft) cho 35 cán bộ, công chức phụ trách công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội, kế toán của Phòng Lao động các huyện, thành phố trong tỉnh.

Trong thời gian 3 ngày (24 - 26/9), các học viên được đào tạo nâng cao để nắm vững được thao tác để vận hành các chức năng của hệ thống, như: Quản lý thông tin đối tượng và thông tin hộ gia đình thông qua việc cập nhật sự biến động về thông tin của hộ nghèo, người nghèo, hộ có đối tượng hưởng trợ giúp xã hội cũng như thông tin về đối tượng đó; quản lý việc thực hiện các chính sách giảm nghèo và trợ giúp xã hội của các địa phương; quản lý ngân sách: hỗ trợ cho việc lập kế hoạch, ban hành các chính sách mới, theo dõi dòng ngân sách và kết quả chi trả cho các đối tượng một cách rõ ràng, minh bạch; hỗ trợ cho công tác giám sát, đánh giá kết quả thực thi các chính sách thông qua các báo cáo được chiết xuất tự động từ MIS POSASoft và chia sẻ thông tin từ các cấp, các ngành liên quan... Kết thúc khóa đào tạo, các học viên đã thực hiện kiểm tra tình huống thực tế và được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo.

Đây là hoạt động nằm trong Dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam, được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới WB.

Ảnh: Các học viên nhận chứng chỉ sau khóa tập huấnCác học viên nhận chứng chỉ

Hà Mạnh Thắng

Phòng Bảo trợ xã hội

Ngày 26/9/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020. Theo Thông tư mới, việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo được thực hiện thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, cận nghèo. Trong đó, việc ước lượng thu nhập được tính trên cơ sở phân tích kết quả thống kê và điều tra mức sống hộ gia đình, thực hiện quy định từ mức thu nhập bình quân đầu người trên tháng sang các mức điểm số tương ứng khi thực hiện rà soát và đánh giá tài sản, cụ thể:

- 700.000 đồng tương đương 120 điểm

- 900.000 đồng tương đương 140 điểm

- 01 triệu đồng tương đương 150 điểm

- 1,3 triệu đồng tương đương 175 điểm

Để phù hợp với tình hình thực tế tại một số địa phương trong thời gian qua cũng như tổng hợp số liệu phục vụ các yêu cầu báo cáo, các Phụ lục số 1a, 1b, 2e, 3a, 3c, 4a, 4b, 4c, 4d, 4đ ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm được bãi bỏ và thay thế tương ứng bằng các Phụ lục số 1a, 1b, 2e, 3a, 3c, 4 (Phụ lục 4 gồm Mẫu số 4a, 4b, 4c, 4d, 4đ, 4e, 4g) ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/11/2018.

Mạnh Thắng, Phòng BTXH

Thực hiện Thông tư 09/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND triển khai thực hiện nhập, đặt tên, đổi tên thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Theo kế hoạch phương án nhập, kiện toàn thôn xóm, tổ dân phố như sau:

1.Đối với thôn, xóm

Các thôn xóm có vị trí đại lý giáp ranh, liền kề, địa hình không bị chia cắt phức tạp ảnh hưởng đến giao thông, đi lại; thuận tiện cho việc phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân; tương đồng về văn hóa, phong tục tập quán, tôn giáo…thì nhập lại thành một xóm mới với quy mô số hộ gia đình như sau:

Thành lập thôn, xóm mới có số hộ gia đình từ 100 hộ trở lên; Đối với những nơi có điều kiện thuận lợi thì thành lập thôn xóm mới có tổng số hộ gia đình từ 200 hộ trở lên.

2.Đối với tổ dân phố

Các tổ dân phố, khu phố có vị trí đại lý giáp ranh, liền kề, địa hình không bị chia cắt phức tạp ảnh hưởng đến giao thông, đi lại; thuận tiện về sinh hoạt văn hóa xã hội, kinh doanh, sản xuất …thì nhập lại thành một tổ dân phố, khu phố mới với quy mô số hộ gia đình như sau:

- Thành lập tổ dân phố, khu phố mới (hình thanh sau khi nhập một số tổ dân phố) có tổng số hộ gia đình từ 150 hộ trở lên

-Thành lập tổ dân phố, khu phố mới ở những nơi có điều kiện thuân lợi (hình thanh sau khi nhập một số tổ dân phố) có tổng số hộ gia đình từ 300 hộ trở lên

Kế hoạch được thực hiện từ quý 4 năm 2018 đến hết quý 2 năm 2019. Sau khi thực hiện sắp xếp kiện toàn song đảm bảo không còn thôn xóm dưới 100 hộ, tổ dân phố dưới 150 hộ (trừ một số địa phương đặc biệt).

Nội dung chi tiết kế hoạch xem trong mục Văn bản pháp quy (văn bản của UBND tỉnh)

T.N

Ngày 02/7/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 800/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó đã điều chỉnh một số chỉ tiêu, giải pháp cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu 1 của mục tiêu 3 như sau:

“Chỉ tiêu 1: Vào năm 2020, tỷ lệ biết chữ của nữ trong độ tuổi từ 15 - 60 đạt ngang bằng với nam (98%), trong đó tỷ lệ ở 14 tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn đạt 94%, tỷ lệ người dân tộc thiểu số biết chữ đạt 90%”.

2. Thay thế chỉ tiêu 1 của mục tiêu 5 như sau:

“Chỉ tiêu 1: Phấn đấu hàng tháng có ít nhất 02 chuyên mục tuyên truyền về bình đẳng giới trên hệ thống thông tin cơ sở tại các xã, phường, thị trấn vào năm 2020”.

3. Điều chỉnh chỉ tiêu 2 của mục tiêu 6 như sau:

“Chỉ tiêu 2: Đến năm 2020 ít nhất 50% số nạn nhân của bạo lực gia đình được phát hiện được tư vấn về tâm lý, pháp lý, được hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở trợ giúp nạn nhân của bạo lực gia đình và đạt 75% số người gây bạo lực gia đình được phát hiện ở mức chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự được tư vấn tại các cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình”.

4. Sửa đổi, bổ sung nội dung đối với giải pháp thứ 5 thuộc giải pháp chung của các giải pháp chủ yếu thực hiện Chiến lược như sau:

“Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính trong và ngoài nước; bố trí ngân sách nhà nước cho công tác bình đẳng giới theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và kinh phí cho các Chương trình mục tiêu, Đề án, Dự án có liên quan. Việc phân bổ nguồn vốn cần ưu tiên cho những ngành, vùng, khu vực có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ cao về bất bình đẳng giới, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo”.

5. Sửa đổi, bổ sung các giải pháp để thực hiện mục tiêu 1

- Sửa đổi, bổ sung nội dung giải pháp thứ 2 như sau:

“Xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện công tác quy hoạch gắn với công tác bố trí, sử dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nữ cán bộ, công chức, viên chức vào các chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp tại các cơ quan, tổ chức nhà nước với các chỉ tiêu cụ thể và giải pháp khả thi; định kỳ hàng năm tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch”.

- Sửa đổi, bổ sung nội dung giải pháp thứ 6 như sau:

“Hỗ trợ việc nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và các cơ quan dân cử, đặc biệt đối với nữ lãnh đạo trẻ, nữ lãnh đạo là người dân tộc thiểu số”,

- Bổ sung giải pháp vào sau giải pháp thứ nhất:

“Phát huy vai trò và tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong việc bố trí, phân công công tác đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng quy định về bình đẳng giới; ưu tiên lựa chọn nữ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định trong quy hoạch và bổ nhiệm vào chức danh, chức vụ để đảm bảo tỷ lệ nữ nhằm thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới”.

- Bổ sung giải pháp vào sau giải pháp thứ 6:

“Cụ thể hóa một số chỉ tiêu của Chiến lược vào Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.”

6. Bổ sung giải pháp để thực hiện mục tiêu 2

Bổ sung giải pháp sau giải pháp thứ 5 như sau:

“Nghiên cứu, phát triển các mô hình cung cấp dịch vụ bình đẳng giới, trong đó tập trung tăng cường cơ hội có việc làm, bảo đảm thu nhập tối thiểu và giảm nghèo bền vững cho người lao động yếu thế, thúc đẩy sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong phát triển kinh tế”

7. Bổ sung nội dung các giải pháp để thực hiện mục tiêu 3

Bổ sung nội dung vào giải pháp thứ 4 như sau:

“Thực hiện lồng ghép giới trong các chính sách, chương trình, kế hoạch về giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu có tách biệt theo giới tính, độ tuổi, dân tộc ở các cấp học, bậc học”.

8. Bổ sung giải pháp để thực hiện mục tiêu 4

Bổ sung giải pháp thứ 5 như sau:

“Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh”.

9. Sửa đổi, bổ sung giải pháp thực hiện mục tiêu 5

Sửa đổi bổ sung giải pháp thứ 2 như sau:

“Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về giới trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng, khu vực, vùng miền. Đẩy mạnh truyền thông về bình đẳng giới thông qua mạng lưới thông tin cơ sở”.

T.N

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction