Thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), ngày 14 tháng 3 năm 2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2019-2020. Nội dung chi tiết của Kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Quán triệt, thực hiện các yêu cầu của Nghị quyết 102/NQ-CP, hướng tới đảm bảo 100% người lao động trong khu vực nhà nước và khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước được tham gia BHXH bắt buộc.

Từng bước nâng cao nhận thức của người dân về quyền và lợi ích khi tham gia chế độ BHXH tự nguyện.

Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của UBND các cấp trong việc nắm bắt tình hình lao động trên địa bàn, vận động, tuyên truyền để người dân tham gia và thực hiện chính sách an sinh của nhà nước.

Tạo cơ sở dữ liệu tham khảo, để Hội đồng nhân dân các cấp, có cơ sở xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham BHXH, trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương.

2. Yêu cầu

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch của UBND tỉnh đề ra; đảm bảo các giải pháp thực hiện phải đồng bộ, toàn diện, gắn với việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp với điều kiện chung của tỉnh.

II- MỤC TIÊU

- Đối với BHXH bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN):

+ Cuối năm 2019, đạt 90% đối tượng thuộc diện tham gia, tương ứng với 82.835 người được tham gia.

+ Cuối năm 2020 đạt 95% đối tượng thuộc diện tham gia, tương ứng với 105.338 người được tham gia.

- Đối với BHXH tự nguyện: phấn đấu đạt tốc độ gia tăng đối tượng hằng năm từ 30% - 50% so với năm trước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Chủ trì, theo dõi, nắm tình hình và đôn đốc các cơ quan liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch này. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu cho UBND tỉnh giao chỉ tiêu phù hợp cho UBND các huyện, thành phố và triển khai thực hiện Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Tăng cường công tác tuyên truyền nội dung ngắn gọn, dễ nhớ, tập trung vận động để người lao động, người sử dụng lao động chấp hành và tự nguyện tham gia.

- Rà soát, đơn giản hoá các thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận hồ sơ, tạo điều kiện cho người tham gia và hưởng chế độ được tiện lợi nhất.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về đóng BHXH đối với các doanh nghiệp đề nghị xem xét xử lý các trường hợp có căn cứ xác định doanh nghiệp cố tình vi phạm quy định và nợ đọng tiền BHXH kéo dài theo quy định.

- Tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết Kế hoạch theo định kỳ và các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

2. Sở Kế hoạch – Đầu tư

- Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTN và BHXH tự nguyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.

- Cung cấp thông tin về tình hình doanh nghiệp, dự án được cấp phép hoạt động trên địa bàn;

- Tổ chức đối thoại tiếp xúc doanh nghiệp, qua đó, tháo gỡ khó khăn và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm tham gia BHXH bắt buộc cho người lao dộng.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với BHXH tỉnh cung cấp số liệu về người lao động làm việc trong khu vực doanh nghiệp trong năm tiếp theo, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật BHXH.

- Phối hợp với BHXH tỉnh thanh tra, kiểm tra và ra quyết định xử phạt khi có đề nghị của BHXH tỉnh phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về BHXH.

- Tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tài chính

- Hướng dẫn BHXH tỉnh và các cơ quan liên quan về thủ tục, hồ sơ, quy trình thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

- Hằng năm, phối hợp với BHXH tỉnh lập dự toán kinh phí hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho người tham gia; chuyển kinh phí hỗ trợ cho đối tượng tham gia BHXH tự nguyện vào quỹ BHXH theo quy định; chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 hằng năm phải thực hiện xong việc chuyển kinh phí hỗ trợ cho cơ quan BHXH.

5. Sở Nội vụ: Phối hợp với BHXH tỉnh cung cấp số liệu về cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp từ cấp tỉnh đến cấp xã trong năm tiếp theo.

6. Liên minh Hợp tác xã: Phối hợp với BHXH tỉnh cung cấp số liệu về người lao động đang làm việc trong các tổ hợp tác, hợp tác xã (gồm: người quản lý, xã viên và lao động hợp đồng) trong năm tiếp theo.

7. Cục Thuế tỉnh: Phối hợp với BHXH tỉnh cung cấp thông tin về doanh nghiệp đang thực hiện nghĩa vụ thuế trên địa bàn; phối hợp với BHXH tỉnh đối chiếu thông tin về số lao động tham gia BHXH và chi phí tiền lương do doanh nghiệp khai báo.

8. Cục Thống kê: Phối hợp với BHXH tỉnh cung cấp số liệu về người từ đủ 15 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh trong năm tiếp theo.

9. Các Sở, ngành, tổ chức hội, đoàn thể, đơn vị của tỉnh

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, yêu cầu các đơn vị trực thuộc có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động phải tham gia chế độ BHXH bắt buộc cho người lao động.

- Chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao tin thần gương mẫu, vận động tuyên truyền người thân, gia đình, hội viên, đoàn viên thực hiện và tham gia chế độ BHXH tự nguyện.

10. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: Phối hợp với BHXH tỉnh cung cấp thông tin số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội.

11. Sở Thông tin và truyền thông: Hướng dẫn các cơ quan: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hoà Bình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách về BHXH.

12. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh

- Tăng cường tuyên truyền phố biến chính sách pháp luật về BHXH; vận động đoàn viên công đoàn tham gia BHXH và giám sát việc thực hiện pháp luật về BHXH tại đơn vị, doanh nghiệp.

- Thực hiện khởi kiện ra Toà án đối với doanh nghiệp vi phạm pháp luật về BHXH gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: phối hợp, chỉ đạo các tổ chức thành viên, Mặt trận Tổ quốc các cấp tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, nhân dân tham gia thực hiện Kế hoạch; tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

14. UBND các huyện, thành phố

- Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-CP và nội dung Kế hoạch này, xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH của địa phương, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét quyết định đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu ở cấp xã .

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương quản lý chặt chẽ số liệu về doanh nghiệp đang hoạt động và lao động đang làm việc thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

- Cung cấp số liệu về người lao động tự do, lao động là nông dân, người tự tổ chức sản xuất tạo thu nhập cho bản thân và gia đình; lao động giúp việc gia đình; người tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh không hưởng lương (kinh tế hộ gia đình hoặc người là chủ cơ sở sản xuất, doanh nghiệp).

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra yêu cầu doanh nghiệp tuân thủ quy định tham gia BHXH bắt buộc đầy đủ cho người lao động.

- Phối hợp với BHXH tỉnh có các hình thức tuyên truyền phù hợp để vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện./.

T.N

 

 

Nội dung đang được cập nhật.

cokhiSở Lao  động - Thương  binh và Xã hội cùng với UBND TP Đà Nẵng vừa có chính sách  hỗ trợ người  lao động học nghề từ năm 2010. Ông Nguyễn Văn An, Phó  giám đốc Sở Lao  động - Thương binh và Xã hội cho biết, đây là chính  sách hỗ trợ người  lao động được ưu đãi nhất từ trước đến nay trên địa  bàn và so với các  quy định hiện hành của Nhà nước.

doitien22012012 17d20(Dân trí) - Ủy ban Tài chính - Ngân sách cơ bản thống nhất với đề nghị của Chính phủ về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu năm 2011 từ 730.000 đồng/tháng lên 830.000 đồng/tháng, thực hiện phụ cấp công vụ 10%, phụ cấp thâm niêm đối với nhà giáo.

luong-coNhà cung cấp các giải pháp tuyển dụng nhân sự tại Việt Nam-Navigos Search, vừa công bố kết quả cuộc khảo sát Chiến lược nhân sự trong bối cảnh lạm phát.

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction