Ngày 20/8/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Hòa Bình năm 2019. Với mục đích nhằm thu thập những thông tin mức độ thiếu hụt về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường, tiếp cận thông tin trên phạm vi toàn tỉnh, đồng thời để đánh giá và phân loại hộ nghèo theo từng nguyên nhân, trên cơ sở đó xác định đối tượng thụ hưởng các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo hàng năm tại các địa phương.

Việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được UBND tỉnh chỉ đạo phải thực hiện từ xóm, bản, tổ dân phố, trực tiếp từng hộ nhằm đảm bảo chính xác, công khai, dân chủ có sự tham gia của các cấp chính quyền, ngành, đoàn thể và người dân, nhằm xác định đúng đối tượng, không bỏ sót; phải nhận dạng, nắm bắt được đặc trưng hộ gia đình cần điều tra trên địa bàn xóm, bản, tổ dân phố, phản ánh đúng thực trạng đời sống của người dân; thực hiện đúng, đầy đủ quy trình điều tra theo quy định. Theo tiến độ rà soát đề ra, từ ngày 16/9 đến ngày 31/10/2019 các địa phượng sẽ tiến hành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại tất cả các xã, phường, thị trấn và tổng hợp báo cáo kết quả rà soát sơ bộ (trước ngày 31/10/2019). Trước ngày 25/11/2019 UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả chính thức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo về UBND tỉnh.

Lực lượng tham gia công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 là cán bộ lao động – thương binh và xã hội các huyện, thành phố, thành viên Ban giảm nghèo cấp xã, trưởng các thôn, bản, tổ dân phố trên phạm vi toàn tỉnh. Quy trình thực hiện rà soát được thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Năm 2018, tổng số hộ nghèo toàn tỉnh là 31.794 hộ (14,74%), dự kiến năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh sẽ giảm còn 11,74%, giảm 3% so với năm 2018.

Hà Mạnh Thắng

Phòng Bảo trợ xã hội

Ngày 22 tháng 02 năm 2019, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND về thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Nội dung chi tiết của Kế hoạch như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Xác định giảm nghèo bền vững là một nhiệm vụ trọng tâm của Chiến lược phát triển kinh tế xã hội.Thực hiện giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản.

Tổ chức thực hiện đạt chỉ tiêu giảm nghèo năm 2019 đã được thông qua tại Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, kỳ họp thứ 7 về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2019.

Đảm bảo việc thực hiện Kế hoạch này phải gắn với việc thực hiện Kế hoạch s56/KH-UBND ngày 12/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất và đồng bộ trong việc tổ chức triển khai thực hiện.

2. Mục tiêu cụ thể

- Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 14,74% cuối năm 2018 xuống còn 11,74% cuối năm 2019 (chỉ tiêu cụ thể giao cho các huyện, thành phố theo biểu chi tiết đính kèm).

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững từ nay đến năm 2020, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn phù hợp với tiêu chí nông thôn mới.

- Đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu, đủ điều kiện được vay vốn tín dụng ưu đãi.

- Đảm bảo 100% người nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

- Học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số; Học sinh, sinh viên thuộc đối tượng chính sách… được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, thực hiện đồng bộ các chính sách khác về giáo dục đào tạo theo quy định để giảm nhanh chiều thiếu hụt về giáo dục.

- Tiếp tục hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, tăng số hộ được sử dụng nước sạch để giảm chiều thiếu hụt về nước sạch

- Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại các huyện, xã; tăng cường nội dung thông tin bằng tiếng dân tộc để tuyên truyền trên địa bàn; thực hiện hỗ trợ hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn được hỗ trợ phương tiện nghe nhìn.

- Thu nhập của hộ gia đình tham gia các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tăng 20%/năm trở lên, bình quân mỗi năm có ít nhất 15% hộ gia đình tham gia thoát nghèo, cận nghèo.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

Triển khai đồng bộ các chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn; Phát huy những kết quả đã đạt được; Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị - xã hội để thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo năm 2019. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu sau:

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Dự án trong khuôn khổ Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 ngay sau khi được phân bổ vốn gồm:

- Chương trình 30a; Chương trình 135; Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các xã trong và ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135; Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin; Dự án nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

2. Tổ chức thực hiện nghiêm túc đúng quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo vào quý IV năm 2019, chống bệnh thành tích, quan liêu; phản ánh đúng thực trạng của địa phương. Chỉ đạo hình thành đội ngũ điều tra viên chuyên nghiệp, có đủ năng lực, đạo đức, trình độ chuyên môn, am hiểu địa bàn, thực tế để trực tiếp thực hiện điều tra, rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo, đảm bảo chính xác, công bằng, không bỏ sót đối tượng.

3.Thực hiện lồng ghép các Chương trình dự án để tập trung hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh; trong đó ưu tiên nguồn lực phù hợp từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đầu tư trước cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Bố trí nguồn lực thực hiện tốt Đề án hỗ trợ 36 thôn bản đặc biệt khó khăn đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt

4.Đy mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp dân cư và người nghèo nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, vận động nhân dân cùng góp sức thực hiện công tác giảm nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo, vươn lên khá giả.Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

5. Tiếp tục vận động nhiều nguồn lực từ xã hội để phục vụ thực hiện công tác giảm nghèo như vận động Quỹ "Ngày vì người nghèo". Tiếp tục đẩy mạnh chương trình giúp đỡ các xã nghèo, thôn nghèo để tăng cường hỗ trợ cho hộ nghèo và thôn, xã đặc biệt khó khăn và huyện nghèo.

6. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện tại địa phương, cơ sở; phát hiện và xử lý nghiêm các biểu hiện, vụ việc vi phạm, lợi dụng chính sách, nguồn lực đầu tư cho giảm nghèo; biểu dương kịp thời các gương điển hình, các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

7. Thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo chung, bao gồm:

- Tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo: Rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo để xác định số hộ có đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư vật tư, thiết bị, giống cây trồng vật nuôi tạo việc làm, tăng thu nhập;

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi đối với học sinh, sinh viên nhất là sinh viên nghèo, sinh viên thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn;

Đảm bảo thành viên của hộ nghèo có nhu cầu đi xuất khẩu lao động đều được vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội, thông qua các hội đoàn thể, vốn khuyến công, khuyến nông.

- Hỗ trợ về giáo dục: Thực hiện miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh nghèo theo quy định. Vận động tặng sách vở, đồ dùng học tập, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

- Hỗ trợ về y tế: Thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế cho người nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; người mới thoát nghèo; duy trì chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT (Ngân sách địa phương hỗ trợ 10% mức đóng; Dự án Norred hỗ trợ 20% mức đóng); tiếp tục hỗ trợ 30% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản (không thiếu hụt BHYT)

- Hỗ trợ nhà ở: Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo; Tiếp tục vận động nguồn lực xóa nhà tạm cho hộ nghèo ở khu vực nông thôn, miền núi đểcải thiện nhà ở, ưu tiên hộ nghèo có người cao tuổi, người khuyết tật.

-. Hỗ trợ về nước sạch và vệ sinh: Hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng các công trình nước sạch tập trung và phân tán; chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

- Hỗ trợ tiếp cận thông tin:Triển khai thực hiện tốt và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, tuyên truyền phổ biến các chính sách về giảm nghèo và Chương trình giảm nghèo bền vững của tỉnh; ưu tiên hỗ trợ phương tiện nghe nhìn, phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động cho người dân sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

- Thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo theo Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020. Tạo điều kiện cho người nghèo hiểu biết về các quy định của pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ của mình, chủ động tiếp cận các chính sách trợ giúp của Nhà nước, vươn lên thoát nghèo.

III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 từ ngân sách Trung ương;

2. Kinh phí thực hiện một số chính sách trực tiếp cho hộ nghèo/ người nghèo, hộ cận nghèo/ người cận nghèo, người dân tộc thiểu số.

3. Một phần kinh phí cân đối từ ngân sách địa phương;

4. Huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ, giúp đỡ từ các cá nhân, tổ chức; các sở, ban, ngành được giao đỡ đầu, các địa phương kết nghĩa và từ các nguồn lực hợp pháp khác theo quy định.

5.Huy động tham gia từ vốn góp, ngày công lao động, vật tư... của người dân, của cộng đồng;

6. Chủ động khai thác sử dụng có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh từ các nguồn lực tự nhiên và nguồn lực kinh tế - xã hội của địa phương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Là cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững có nhiệm vụ tổng hợp đề xuất giúp Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hòa Bình quản lý, triển khai thực hiện Kế hoạch giảm nghèo năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019.

- Phối hợp, triển khai tổ chức thực hiện các hội nghị, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thoát nghèo bền vững; thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo theo hướng đối ứng, thu hồi và luân chuyển vốn. Thực hiện đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về giảm nghèo, truyền thông về giảm nghèo cho cán bộ, cộng tác viên cơ sở và đại diện cộng đồng; đồng thời, thực hiện kiểm tra và giám sát, đánh giá kết quả thực hiện CTMTQG GNBV và các chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố thực hiện thu thập và cập nhật thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bảo trợ xã hội năm 2018 vào cơ sở dữ liệu quốc gia “Hệ thống thông tin quản lý trợ giúp xã hội và gim nghèo.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc và các huyện, thành phố tham mưu trình UBND tỉnh phương án phân bổ kinh phí Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2019.

- Triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn, ưu tiên tập trung đào tạo nghề cho lao động nghèo ở địa phương; giúp cho họ có tay nghề, vốn, phương tiện, công cụ sản xuất làm nghề phù hợp để họ có thu nhập, giải quyết những khó khăn trong cuộc sống và vươn lên thoát nghèo. Tập trung các nghề lao động phổ thông, nghề phù hợp với trình độ của lao động nông thôn, lao động nghèo; liên kết các doanh nghiệp đào tạo lao động theo địa chỉ sử dụng và thu nhập ổn định.

- Tham mưu Ban chỉ đạo đánh giá, tổng kết Chương tình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác lập kế hoạch đầu tư cấp xã và hướng dẫn cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, bố trí các nguồn vốn đầu tư phát triển để triển khai thực hiện kế hoạch và hướng dẫn các huyện, thành phố cách thức, quy trình lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế khác với các chương trình, dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020. Ưu tiên sử dụng vốn đầu tư công đầu tư các công trình, dự án hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển sản xuất, giảm nghèo nâng cao đi sống nhân dân ở các huyện nghèo, xã nghèo, vùng sâu, vùng xa.

- Cân đối, bố trí đảm bảm đủ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình theo quy định tại Điều 6 Nghị định 48/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/12/2019

3. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh phân bổ, thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí sự nghiệp thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 để các sở, ngành, đơn vị địa phương triển khai thực hiện.

- Hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ, đúng đối tượng và thanh quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản có liên quan.

- Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/12/2019

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị thực hiện các dự án, mô hình phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế tại các Tiểu dự án, Dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vữngnăm 2019.

- Chủ trì hướng dẫn thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ xây dựng các công trình nước sạch tập trung và phân tán; công trình hố xí/nhà tiêu và chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh; chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, đặc biệt ưu tiên hộ nghèo, hộ cận nghèo để hoàn thành mục tiêu giao.

- Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/12/2019.

5. Ban Dân tộc

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch, tổ chức hướng dẫn chỉ đạo thực hiện Dự án 2 Chương trình 135: Hướng dẫn các huyện thực hiện Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn. Tổ chức thực hiện Tiểu dự án 3: Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; thôn bản đặc biệt khó khăn. Đồng thời hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số.

- Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/12/2019.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở ngành liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện nhiệm vụ Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vữngnăm 2019 cho các địa phương.

- Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/12/2019.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì hướng dẫn, chỉ đạo cấp huyện và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo ở các cấp học, bậc học; chính sách hỗ trợ cho học sinh bán trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ; chính sách tín dụng ưu đãi đối với học sinh, sinh viên và các chính sách hỗ trợ khác đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm học 2019-2020.

- Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/12/2019.

8.Sở Y tế

- Chủ trì tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, chú trọng công tác phòng bệnh từ cấp thôn/bản. Tạo điều kiện nâng cao trình độ đội ngũ cộng tác viên y tế thôn bản. Quy hoạch, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh cho các bệnh viện và y tế cơ sở tại các xã, huyện có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn để đảm bảo người nghèo, người cận nghèo và người dân đều được tiếp cận với dịch vụ y tế với hiệu quả cao nhất.

- Nghiên cứu tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh các giải pháp tăng nguồn Quỹ khám hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo; tinh gọn quy trình, thủ tục hỗ trợ cho người nghèo theo hướng giải quyết ngay trong thời gian điều trị hoặc xuất viện như: ứng trước nguồn kinh phí cho các bệnh viện... đảm bảo tăng hiệu quả thực hiện chính sách hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của bảo hiểm y tế toàn dân, đảm bảo thường xuyên, liên tục trong năm.

- Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/12/2019.

9.Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức tốt chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/QĐ-TTg.

- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể như: Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ,... tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch vận động nguồn lực hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ở khu vực nông thôn, miền núi để cải thiện nhà ở, ưu tiên hộ nghèo có người cao tuổi, người khuyết tật, năm 2019.

- Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu về nhà ở theo Kế hoạch, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/12/2019.

10. Sở Tư pháp

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương liên quan thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo.

- Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Kế hoạch, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/12/2019.

11. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

- Xây dựng kế hoạch bảo đảm đủ nguồn vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng cho vay của các chương trình vay vốn tín dụng ưu đãi đang thực hiện.

- Đề xuất các cá nhân, tổ chức quản lý, sử dụng tốt nguồn vốn vay ưu đãi có hiệu quả, góp phần giúp các hộ thoát nghèo, tạo việc làm mang tính điển hình, cần tuyền truyền, phổ biến và nhân rộng gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện công tác tuyên truyền.

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch, báo cáo Uỷ ban nhan dân tỉnh qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/12/2019.

12.Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện chính sách đưa văn hóa về cơ sở, ưu tiên hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

- Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Kế hoạch, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/12/2019.

13. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện chính sách hỗtrợ đất ở, đất sản xuất đối với hộ nghèo, người nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; đề xuất các giải pháp hạn chế tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến nghèo đói.

- Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Kế hoạch, báo cáo Uỷ bân nhân dân tỉnh qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/12/2019.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc vận động sự tham gia của xã hội, cộng đồng trong công tác giảm nghèo; Hướng dẫn các cấp Hội, các địa phương hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên và toàn dân hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động hỗ trợ giảm nghèo; vận động thực hiện xây dựng nông thôn mới; lồng ghép các chương trình mục tiêu, hoạt động của đơn vị mình nhằm tạo sức mạnh tổng hợp cho kế hoạch giảm nghèo bền vững.

- Tham gia giám sát, kiểm tra đánh giá việc bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo; đảm bảo nguyên tắc công bằng, dân chủ, công khai từ cơ sở, khu dân cư. Giám sát các hoạt động thực hiện các chính sách, dự án về giảm nghèo.

15.Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Trên cơ sở các chỉ tiêu giảm nghèo được giao, khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2019 trong đó, giao cụ thể chỉ tiêu giảm nghèo cho từng xã, phường, thị trấn (xã) làm cơ sở để chỉ đạo, triển khai thực hiện.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp xã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2019.

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp xã cập nhật thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có đối tượng đang hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội năm 2018 vào cơ sở dữ liệu quốc gia “Hệ thng thông tin quản lý trợ gp xã hội và giảm nghèo” của huyện.

- Ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 của cấp huyện trước ngày 25/8/2019; chỉ đạo hoàn thiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trước ngày 25/11/2019.

- Tổ chức triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 trên địa bàn huyện.

- Chủ động huy động, lồng ghép các nguồn lực và ưu tiên phân bổ nguồn vốn cho các xã đặc biệt khó khăn, các xã có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, bố trí một phần ngân sách địa phương để hỗ trợ thực hiện, hoàn thành các mục tiêu giảm nghèo theo quy định.

- Tổ chức đôn đốc, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện đối với cấp xã.

- Vận động huy động các nguồn lực tự nhiên của địa phương, nguồn lực con người từ cộng đồng, người dân, bằng nhiều hình thức như: ủng hộ ngày công lao động, vốn, kinh nghiệm sản xuất...giúp đỡ người nghèo khắc phục khó khăn vươn lên thoát nghèo; sử dụng khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương phục vụ cho công tác giảm nghèo.

- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành cấp tỉnh trong việc triển khai, thực hiện, Chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh tỉnh về thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo được giao năm 2019 của địa phương.

- Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Kế hoạch, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 6 tháng (trước ngày 30/6/2019) và cả năm trước ngày 15/12/2019.

16. Uỷ ban nhân dân cấp xã

- Căn cứ chỉ tiêu giảm nghèo của huyện giao, xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2019. Trong đó, kế hoạch phải cụ thể đến từng hộ nghèo, hộ cận nghèo; có các giải pháp và phân công các tổ chức, đoàn thể, cá nhân...trực tiếp giúp đỡ từng hộ nghèo, hộ cận nghèo khắc phục các nguyên nhân nghèo và hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho từng hộ.

- Triển khai cập nhật thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo hộ có đối tượng bảo trợ xã hội năm 2018 vào cơ sở dữ liệu quốc gia “Hệ thống thông tin quản lý trợ giúp xã hội và giảm nghèo” theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện.

- Ban hành Kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 của cấp xã trước ngày 30/8/2019; hoàn thành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trước ngày 20/11/2019.

- Triển khai, thực hiện các dự án, tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 trên địa bàn xã theo phân cấp; theo dõi, nắm bắt tiến độ thực hiện báo cáo theo quy định.

- Chủ động bố trí, huy động, lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ thực hiện các mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn xã; ưu tiên cho các hộ nghèo, cận nghèo có lao động, có phương án sản xuất, có tay nghề tham gia vào các dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh để nâng cao khả năng thoát nghèo.

- Thường xuyên đôn đốc tiến độ, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện./.

T.N

Ngày 18/3/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đồng ý tiếp nhận Chương trình hỗ trợ cho vay của Quỹ Thiện Tâm và cam kết bố trí kinh phí đối ứng; giao cho Hội Nông dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT, Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi và Lạc Sơn tổ chức thực hiện Chương trình “Ngân hàng bê giống” từ nguồn hỗ trợ cho vay bê cái giống sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Sau gần 2 năm thực hiện, bước đầu đã có kết quả khả quan.

Ho tro nuoi bo

 

Ảnh: Đ/c, Nguyễn Thế Hách, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khai mạc Hội nghị Tổng kết Chương trình ngày 13/12/2017

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI lần thứ 5, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 70/22017/NQ-HĐND quy định một số nội dung và mức hỗ trợ kinh phí ch sự nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Theo đó mức chi cho một số  nội dung đươc thực hiện như sau:

1.Chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa đạng hóa sinh kế và nhân dân rộng mô hình giảm nghèo trong linh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, chi theo các mứ:

a) Hỗ trợ mô hình giảm nghèo.

- Mô hình chăm nuôi đại gia dúc (trâu bò, ngựa) bao gồm cả dự án nuôi trồng thủy sản: Tổng kinh phí hỗ trợ tối đa 500 triệu đồng/dự án, mô hình.

- Mô hình chăn nuôi gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) tổng kinh phí hỗ trợ không quá 300 triệu đồng/dự án, mô hình.

- Mô hình trồng trọt tổng kinh phí hỗ trợ không quá 250 triệu đồng/dự án, mô hình.

b) Nội dung, mức chi cho công tác xây dựng quản lý cá mô hình, dự án: chi xây dựng, quản lý dự án bằng 5% toognr kinh phí thực hiện mô hình, dự án.

2.Định mức chi hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo cấp xã mức hỗ trợ không quá 1,5 triệu đồng/xã/năm đối với các xã khu vực III, không quá 1,2 triệu đồng/xã/năm đối với các xã còn lại.

3. Hỗ trợ nhà xưởng, máy móc thiết bị công cụ, vật tư sản xuất cho doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với người nghèo trong phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề.

a) Hỗ trợ nhà xưởng, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ, vật tư sản xuất cho các hộ, nhóm hộ trong phát triển ngành, nghề mức hỗ trợ cụ thể:

- Hộ nghèo hỗ trợ tối đa không quá 12 triệu đồng/hộ/năm

- Hộ cận nghèo hỗ trợ tối đa không quá 9 triệu đồng/hộ/năm

- Hộ mới thoát nghèo hỗ trợ tối đa không quá 6 triệu đồng/hộ/năm

b)Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với người nghèo trong phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, chế biến, tiêu thụ sản phẩm: Hỗ trợ tối đa 50% giá trị máy móc, thiết bị, công nghệ tiên tiến được chuyển giao nhưng không quá 300 triệu đồng/năm.

4. Hỗ trợ phương tiện nghe, xem.

a) Đối với phương tiện nghe: mức hỗ trợ không quá 1,5 triệu đồng/bộ thiết bị

b)Đối với thết bị xem mức hỗ trợ tối đa 5 triệu đòng/bộ

c)Hỗ trợ thiết lập cụm thông tin cơ sở: mức hỗ trợ tối đa không quá 4.000 triệu đồng/cụm.

d)Hỗ trợ các điểm tuyên truyền cổ động cố định

- Bản tin cộng đồng cấp xã mức hỗ trợ tối đa không quá 10 triệu đồng/bản tin.

- Bản tin cộng đồng cấp xóm, thôn, bản mức hỗ trợ tối đa không quá 5 triệu đồng/bản tin.

Các mức chi trên được thực hiện kể từ ngày 18/12/2017./.

Trọng Nam!

Ngày 15/8/2017 tại Trung tâm hội nghị Hòa Bình, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã khai mạc hội nghị tập huấn về công tác giảm nghèo năm 2017 cho cán bộ làm công tác giảm nghèo phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, cán bộ làm công tác Lao động – Thương binh và Xã hội và các trưởng thôn, bản của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. Đến dự chỉ đạo và khai mạc hội nghị tập huấn có đồng chí Nguyễn Thanh Thủy – PGĐ Sở LĐTBXH – Chánh Văn phòng giảm nghèo tỉnh.

Tại hội nghị các học viên sẽ được tập huấn một số chính sách, định hướng mới về công tác giảm nghèo, cũng như các quy trình kiểm tra, giám sát và đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; quy trình lập kế hoạch cấp xã và hướng dẫn quy trình, công cụ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017. Một số văn bản về: quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; quy định về việc xác định mức độ khuyết tật. Qua đợt tập huấn lần này, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản để vận dụng thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 cũng như quy trình kiểm tra, giám sát và đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Hà Mạnh Thắng

Phòng Bảo trợ xã hội

(Đ/c Nguyễn Thanh Thủy, PGĐ Sở Lao động - TBXH phát biểu khai mạc lớp tập huấn)

Anh hoi ngh tap huan

 

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

phan anh kien nghi

DVCHB

dvcqg

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction