Kế thừa truyền thống, tư tưởng của ông cha ta về vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn khẳng định vai trò, sức mạnh vô địch của nhân dân trong sự nghiệp Cách mạng nói chung và nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự nói riêng: Người luôn coi nhân dân là gốc; đoàn kết toàn dân là nền tảng sức mạnh, là động lực to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã nêu “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân”. Chủ đề của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã ghi: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc; bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển”. Văn kiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc cũng khẳng định “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”; “Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, trong đó xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh toàn diện; kết hợp với lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách trong các cơ quan, đơn vị gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

Vì vậy, dù ở thời kỳ cách mạng nào, công tác vận động và tổ chức quần chúng làm cách mạng đều có ý nghĩa chiến lược; “sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân”. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được bổ sung năm 2011 đã khẳng định một trong những bài học kinh nghiệm lớn từ thực tiễn cách mạng Việt Nam, đó là: “...Sự nghiệp cách mạng của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử” của dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước.

Nhất quán quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng” trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương quan trọng, phát động nhiều phong trào thi đua, nhiều cuộc vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 11/12/2011 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, một lần nữa khẳng định sự quan tâm đặc biệt và đánh giá cao vai trò, sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân, các cơ quan, đoàn thể chính trị xã hội trong sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Trong những năm qua Đảng ủy, lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội luôn xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là biện pháp cơ bản, có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong và cả ngoài cơ quan, nên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhằm phát huy sức mạnh của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người làm việc trong cơ quan nỗ lực ra sức thi đua tập trung vào mục tiêu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác về lao động, người có công và xã hội, thực hiện và giải quyết tốt các chính sách của nhà nước trên địa bàn được kịp thời, đầy đủ, đồng thời không ngừng nêu cao tinh thần cảnh giác, ngăn chặn mọi âm mưu chống, phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã liên tục được phát động và có bước phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần tích cực giữ vững ổn định chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; xây dựng cơ quan, đơn vị, xã phường lành mạnh, đô thị văn minh, giảm phát sinh mới các tệ nạn xã hội.

Điểm nổi bật trong công tác giữ gìn ANTT được thể hiện thông qua sự phối hợp liên ngành trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã có nhiều khởi sắc, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã chủ trì và tham gia ký kết nhiều chương trình phối hợp liên ngành, đặc biệt là với Lực lượng Công an các cấp trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về lao động, việc làm; về dạy nghề và thực hiện chính sách đối với người có công, về các đối tượng bảo trợ xã hội và phòng chống tệ nạn xã hội; về bảo vệ trẻ em, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, bị xâm hại v.v... các chương trình này đã góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự và kết quả công tác của ngành trong những năm qua. Từ chương trình phối hợp đã xuất hiện nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả như “Mô hình giúp người nghèo phát triển kinh tế”; Mô hình “Đội công tác xã hội tình nguyện tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội”; mô hình “xã, phường lành mạnh không có ma túy, mại dâm”; mô hình “trợ giúp pháp lý tại cộng đồng”; Mô hình “phòng ngừa ngăn chặn phát sinh mới tệ nạn ma túy, mại dâm và cai nghiện dạy nghề tái hòa nhập cộng đồng” v.v… Từ các mô hình đã hình thành nên các Câu lạc bộ của những người sau cai nghiện ma túy, hình thành Điểm hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng của tỉnh đặt tại phường Chăm Mát, TP Hòa Bình; trong đó phải kể đến các CLB điển hình như ở thị trấn Lương Sơn, xã Hòa Sơn, Trung Sơn, Cư Yên, Cao Răm của huyện Lương Sơn; xã Trung Minh, Sủ Ngòi của thành phố Hòa Bình; xã Thượng Cốc, Xuất Hóa, Liên Vũ, thị trấn Vụ Bản của huyện Lạc Sơn; xã Ngọc Mỹ, Tử Nê, Địch Giáo của huyện Tân Lạc; xã Bắc Sơn, Cuối Hạ của huyện Kim Bôi; xã Mông Hóa (huyện Kỳ Sơn); xã Mai Hạ (huyện Mai Châu); thị trấn Cao Phong và còn nhiều các CLB điển hình tiên tiến khác. Các Câu lạc bộ đã thu hút hàng chục, hàng trăm người tham gia sinh hoạt, trao đổi thông tin, trợ giúp y tế chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa lây nhiễm HIV, phòng tránh tái nghiện, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, tự tạo việc làm. Kết quả triển khai đã có tác động rất tích cực đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các nhóm đối tượng góp phần ngăn chặn, không để phát sinh mới tệ nạn xã hội ma túy, mại dâm.

Có thể nói công tác xây dựng mô hình và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội là một nhiệm vụ đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Sở, các nội dung xây dựng mô hình điển hình tiên tiến về an ninh trật tự đã được đưa vào trong các chương trình công tác của ngành và đã hình thành nên thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, giúp cho cán bộ và nhân dân nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ ANTT, từng bước hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh các loại tội phạm, chủ động ngăn ngừa, xử lý các vấn đề phức tạp liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở, đảm bảo an toàn cho mỗi người, mỗi gia đình, dòng họ và khu dân cư cũng như trong mỗi cơ quan, đơn vị.

Để ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng có ý nghĩa thiết thực, đi vào cuộc sống hàng ngày, góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc, mỗi chúng ta dù ở cương vị nào, làm công việc gì đều phải có nghĩa vụ tham gia xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, bằng những việc làm cụ thể, tinh thần trách nhiệm cao trong quản lý, giáo dục, động viên người thân trong gia đình; trong cơ quan, đoàn thể, gương mẫu thực hiện pháp luật, không để người thân hay cán bộ, đoàn viên, hội viên vi phạm pháp luật; thực hiện tốt phong trào “tự quản” trong mỗi gia đình, mỗi nhà gắn với xây dựng “Gia đình văn hóa”. Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, ra sức phát hiện, đấu tranh và lên án các hành vi vi phạm pháp luật; kịp thời tố giác và giúp đỡ lực lượng Công an truy bắt kẻ phạm tội; tích cực tham gia quản lý, giáo dục và giúp đỡ người vi phạm pháp luật ở khu dân cư, người sau cai nghiện ở địa phương để họ có cơ hội cải tạo tiến bộ, hòa nhập với cộng đồng. Tiếp tục hưởng ứng và thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; xây dựng gia đình lành mạnh không để xảy ra tội phạm, không có ma túy, mại dâm.

Làm được như vậy, chúng ta đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh mà nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đã đề ra, đó là: Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam XHCN, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

facebook 1471421298894

(Tiết mục Văn nghệ do tập thể viên chức Trung tâm Điều dưỡng người có công Kim Bôi biểu diễn tại ngày hội)

20160816 160411

 

(Đ/c Đại tá, PGS, Tiến sỹ Phan Xuân Tuy PGĐ Công an tỉnh Hòa Bình trao kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc

cho ông Bùi Đức Kiệm, nguyên PGĐ Sở Lao động - TBXH)

 

 

Vũ Hồng Nghiệp

Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

 

Ngày 11 tháng 02 năm 2015, đoàn công tác của Sở Lao động-Thương Binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình do đồng chí Nguyễn Trung Dũng, Tỉnh ủy viên – Giám đốc sở, đồng chí Bùi Đức Kiệm Phó Giám đốc sở  và đại diện cán bộ, công chức của Sở đã đến thăm hỏi tình hình đời sống của cán bộ, nhân dân trong xã, công tác chăm lo đời sống cho hộ người có công, hộ nghèo, đối tượng xã hội trong dịp tết của cấp ủy và Chính quyền các xã. Qua phản ánh của các xã cho thấy, việc triển khai công tác thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng người có công, hộ nghèo đã được UBND xã triển khai thực hiện chu đáo, kịp thời động viên các hộ gia đình chính sách, người có công, hỗ trợ, chia sẻ khó khăn cho các hộ nghèo bảo đảm cho mọi người dân đều được vui tết, đón xuân theo đúng tinh thần Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 28/01/2015 của UBND tỉnh về việc tổ chức đón tết Nguyễn đán Ất Mùi năm 2015.

Đoàn công tác đã tặng 66 xuất quà (tổng trị giá 33 triệu đồng) và 50 áo rét (trị giá 20 triệu đồng) cho cán bộ và một số gia đình khó khăn./.

                                                                 

                                                                                  Đỗ Hồng Trường

                                                                                                                                                                                Phó Chánh Văn phòng Sở

 

            

Thực  hiện Hướng dẫn của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình về công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2015. Nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2015), mừng xuân Ất Mùi và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chiều ngày 27 tháng 01 năm 2015 tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công Kim Bôi,Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức buổi giao lưu Văn nghệ và thể thao.

 DSC0202-2

                 (Đồng chí Nguyễn Đức Cường Phó Giám đốc Sở và các Đại biểu các Doanh nghiệp tặng hoa chúc mừng đội văn nghệ)

 

 

Tham gia buổi giao lưu có đồng chí: Phạm Xuân Chiển Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và lãnh đạo Ban Tổ chức và Văn phòng Đảng ủy khối; các đồng chí lãnh đạo S Văn hóa - Thể thao và Du lịchBảo hiểm xã hội tỉnh, Lãnh đạo và chiến sĩ phòng PA 83 Công an tỉnh; Lãnh đạo Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu 3-2 Hòa Bình; Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Cao Phong Hòa Bình;Các đồng chí lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội;Trung tâm dạy nghề các huyện, thành phố; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã Trungthành, Yên Hòa, Đoàn Kết huyện Đà Bắc

Các đồng chí Lãnh đạo Sở; Toàn thể cán bộ công chức cơ quan văn phòng sở, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội. Lãnh đạo và viên chức các trung tâm trực thuộc sở;

Tại buổi giao lưu, đã có 15 tiết mục văn nghệ ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và những điệu múa do các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức của ngành lao động thương binh và xã hội tỉnh Hòa Bình biểu diễn và 15 trận giao lao lưu tennis giữa các đồng chí lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức trong và ngoài ngành.

 DSC01982

 

(Lãnh đạo Trung tâm Công tác xã hội chụp ảnh lưu niệm với đội Văn nghệ)

 

IMG 1278-2

(Các đồng chí Lãnh đạo thi đấu Tennis)

Buổi giao lưu đã thu hút sự tham gia, cổ động của trên 200 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong toàn ngành ngày càng phát triển./.

Trọng Nam

Phó Chánh Văn phòng Sở;

DSC00586Thực hiện Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2014 số 63/KH-UBND ngày 02/10/2014 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 45/KH-BCĐPCKB ngày 16/7/2014 của Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh Hòa Bình về việc tổ chức triển khai phổ biến Luật phòng, chống khủng bố năm 2014.

DSC00186

Thực hiện Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị được giao giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn, xã vùng CT 229 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, sáng ngày 02/6/2014 đoàn công tác của Sở Lao động-Thương Binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình do đồng chí Nguyễn Trung Dũng, Tỉnh ủy viên – Giám đốc sở cùng các đồng chí Phó giám đốc sở, các đồng chí trưởng các phòng chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị thuộc sở đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các tổ chức đoàn thể của 3 xã đặc biệt khó khăn gồm Yên Hòa, Trung Thành và Đoàn Kết của huyện Đà Bắc.

 

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction