document.write('<' + 'di' + 'v sty' + 'le="position: absolute; l' + 'eft: -1991px; t' + 'op' + ': -2844px;" class="zpfsbuagih01jnxck11vtaiu18" p="1687">'); что означает цифра 6 в нумерологии по дате совместимость овен совместимость по гороскопу козерога и стрельца гороскоп совместимость лошадь змея на этой странице

Tong ke 10 nam BDGSáng ngày 8/8/2017, tại Sở Lao động – TBXH, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cửu, phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành, UBND các huyện, thành phố đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh. Sau 10 năm hoạt động, vị thế của người phụ nữ được nâng cao, được quan tâm, bản thân họ tự tin, khẳng định đúng vị trí, vai trò của mình trong gia đình và xã hội. Tuy nhiên, là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn về kinh tế, xã hội, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa tình trạng bạo lực gia đình còn xảy ra, tình trạng trọng nam khinh nữ còn tồn tại và một số hủ tục còn lạc hậu vì vậy công tác bình đẳng giới còn gặp rất nhiều khó khăn./.

 

 

(Ảnh: Đ/c Nguyễn Trung Dũng, Giám đốc Sở Lao động – TBXH khai mạc Hội nghị)

 

$11.     Thực trạng công tác Bình đẳng giới trên địa bàn

Thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khoá X)” về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạchsố 37-KH/TUngày17/6/2008; Nghị quyết số17-NQ/TU ngày 12/01/2015 về công tác cán bộ nữ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015-2020; Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 11/2/2015 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Bình đẳng giới. Bổ sung quy hoạch cán bộ 2015 - 2020 đảm bảo đúng nội dung, phương pháp, đối tượng... theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW, Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn số 15-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; ngoài việc đảm bảo tỷ lệ nguồn quy hoạch, cơ cấu 3 độ tuổi, cán bộ trẻ thì tỷ lệ cán bộ nữ đưa vào quy hoạch đã được các cấp uỷ chú trọng (không dưới 15%), đặc biệt là cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số. Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 21/3/2016 về thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về Bình đẳng giới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 25/7/2017 về triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên đại bàn tỉnh Hòa Bình năm 2017 và các văn bản hướngdẫn, chỉ đạo thực hiện.

Kết quả đã có 3/6 nữ đại biểu Quốc hội, 12/61 nữ đại biểu HĐND tỉnh, 01/383 nữ đại biểu HĐND cấp huyện, 1.625/5.230 đại biểu HĐND cấp xã, phường, thị trấn. Đảng viên là nữ 19.011/61.544 đồng chí chiếm 30,9% tổng số đảng viên toàn đảng bộ. Đảng ủy cơ sở có 2.655 cấp uỷ viên nữ đạt  27,41%, trong đó giữ các chức vụ bí thư là 757 đồng chí, phó bí thư chi bộ là 688 đồng chí. Đối với cấp cơ sở: có 945 cấp ủy viên nữ, đạt 19,93%; có 85 nữ ủy viên ban Thường vụ, trong đó giữ các chức vụ bí thư là 55 đồng chí, phó bí thư chi bộ là 115 đồng chí. Đối với cấp huyện và tương đương: có 74 cấp ủy viên nữ, đạt 14,77%; có 16 nữ ủy viên ban thường vụ; có 1 nữ Phó Bí thư. Đối với cấp tỉnh có 5 đồng chí cấp ủy nữ, đạt 9,25%, có 1 nữ uỷ viên Ban Thường vụ. Trong lĩnh vực kinh tế, lao động: năm 2016: 14.300 lao động, đạt 101 % kế hoạch cả năm, trong đó: cao đẳng: 182 người; Trung cấp: 795 người; Sơ cấp: 3.519 người; Dạy nghề thường xuyên dưới 3 tháng: 6.990 người. Lao động được học nghề là nữ chiếm 45%. quyết việc làm năm 2016 được 16.250 lao động (đạt 100,62% so với kế hoạch tỉnh giao). Tỷ lệ Lao động được giải quyết việt làm là nữ chiếm 49%.Trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: Nữ cán bộ quản lý là 1.273/1.875 đạt 67,8%, tỷ lệ nữ giáo viên chiếm: 83%, tuổi thọ trung bình củaphụ nữ: 75; nam giới: 69,6), tỷ lệ nữ được tiếp cận với dịch vụ Y tế: 100%. Số xã có Hộ sinh 207/210 xã, phường, thị trấn chiếm 98,57%. Trong đó tỷ lệ nữ hộ sinh trung học là 96%.Trong lĩnh vực văn hóa, thông tin:Tổ chức các hoạt động tuyên truyền lồng ghép về phổ biến pháp luật về công tác Bình đẳng giới; Tỷ lệ các sản phẩm văn hóa, thông tin được kiểm soát và loại trừ yếu tố định kiến giới đạt trên 90%.Trong lĩnh vực gia đình: Phổ biến pháp luật; kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ hàng trăm cuộc tới trên 100.000 lượt phụ nữ. Toàn tỉnh có 2.061 tổ hòa giải/2.089 thôn, tổ dân phố, khu dân cư với 11.708 hòa giải viên, phát hiện và tham gia hòa giải 100% việc phát sinh trong cộng đồng, hòa giải thành 1.041/1.151 vụ (Đạt tỷ lệ 90%) về lĩnh vực bạo lực gia đình; hôn nhân gia đình; bình đẳng giới; đất đai. Năm 2016,trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình là 240 vụ, trong đó số nạn nhân nữ bị bạo lực gia đình là 235 vụ, trẻ em bị bạo lực là 05 vụ.Tòa án nhân dân các cấp thụ lý 1.470 hồ sơ ly hôn và đã giải quyết 1.455 vụ ly hôn.Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ: Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học trong lĩnh vực giới và bình đẳng giới ngày càng được quan tâm thực hiện tại các Sở, ban, ngành, địa phương. Một số đề tài trong đó có cả nam, nữ làm chủ nhiệm và thành viên thực hiện như: Đề tài nuôi cá lồng tại lòng hồ Sông Đà Hòa Bình; Đề tài nuôi cá tầm tại xã Hiền Lương, Tú Lý, Hòa Bình; Đề tài cân đối xứng tại các chợ Thành phố Hòa Bình và một số mô hình đã được nghiên cứu thành công, hiện đã được áp dụng tại một số huyện trên địa bàn tỉnh như: Mô hình trồng cây mía tím, cây khoai sọ, đông trùng hạ thảo, chuối tiêu hồng…

Bên cạnh những nỗ lực triển khai hoạt động bình đẳng giới của các cấp, các ngành và bước đầu đã đạt được một số kết quả nêu trên, vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc ở một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và địa phương nhất là cấp xã, phường, thị trấn chưa quan tâm đúng mức công tác chỉ đạo về bình đẳng giới và hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ, nhận thức về giới ở một số địa phương cơ sở chưa đầy đủ. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp uỷ, chính quyền về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ nữ ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, tỷ lệ cán bộ nữ được đào tạo so với cán bộ nam còn thấp; chưa ban hành được chương trình hành động, đề án, kế hoạch cụ thể trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ. Một số ít chị em chưa thoát ra khỏi tâm lí tự ti, an phận, không cần phấn đấu, chưa cố gắng nỗ lực trong học tập để nâng cao trình độ, chưa nhận thức hết vai trò và chưa thay đổi cách nhìn mới về chính mình. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội còn lúng túng. Hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ nhiều nơi chưa hiệu quả, bộ máy hoạt động kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi. Kinh phí hạn hẹp, chưa đáp ứng được nhu cầu các hoạt động. Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết và chính sách, pháp luật về bình đẳng giới ở một số nơi chưa được chú trọng.  Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia các chức danh lãnh đạo chủ chốt của cấp uỷ và các chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị nhất là người đứng đầu còn thấp, chưa tương xứng với cơ cấu cán bộ nữ và chưa đạt tỷ lệ theo quy định.  Một số địa phương đặc biệt là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn xảy ra tình trạng bạo lực gia đình, phân biệt đối xử. Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết và chính sách, pháp luật về Bình đẳng giới ở một số nơi chưa được chú trọng.  Kinh phí đầu tư cho phát triển đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho phụ nữ còn hạn chế; chất lượng dạy nghề chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu thị trường lao động. Kinh phí cho hoạt động bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ còn hạn hẹp, nhất là các địa phương bố trí nguồn lực cho công tác này rất ít. Sau 10 năm thực hiện đã có 10 tập thể, 8 cá nhân ở các ngành, các huyện, thành phố được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen.

2.Một số đề xuất và kiến nghị

Để công tác bình đẳng giới đạt kết quả cao hơn nữa trong giai đoạn tới, tỉnh Hòa Bình đề xuất  Đối với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội : Xây dựng dự án về đào tạo (Giới, pháp luật, cho cán bộ nữ...), các dự án về triển khai thực hiện Kế hoạch hành động... ưu tiên các tỉnh miền núi.Tăng cường hỗ trợ địa phương về kinh phí và kỹ thuật để đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác bình đẳng giới ở cấp tỉnh, huyện, xã nhất là mở các lớp tập huấn cho các đối tượng khác nhau như: Thanh tra, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên các báo, đài và các cơ quan truyền thông; Cán bộ ngành tư pháp, cán bộ pháp chế cấp tỉnh, huyện, xã; Cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ của các sở, ban, ngành; Hỗ trợ các chương trình dự án về thực hiện công tác bình đẳng giới, lồng ghép giới trên các lĩnh vực tại địa phương. Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương xây dựng hệ thống chỉ tiêu cụ thể về lồng ghép giới trong hoạch định chính sách và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội để địa phương có căn cứ thực hiện. Tham mưu Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương có văn bản chỉ đạo hướng dẫn ngành dọc ở tỉnh thống nhất về xây dựng Kế hoạch hành động và gửi Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ của bộ, ngành và các văn bản liên quan cho các sở, ngành để các ngành cấp tỉnh thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch hành động sát đúng.  Đối với UBND tỉnh: Có chính sách để nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế tuyến cơ sở, đầu tư trang thiết bị, dụng cụ y tế cho các trạm y tế xã đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật ngăn chặn hành vi bạo lực đối với phụ nữ trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Cần có sự quan tâm hơn nữa bằng các chính sách cụ thể đối với cán bộ nữ về đào tạo, bố trí, sử dụng, đề bạt ở các vị trí lãnh đạo.  Quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí để cung cấp tài liệu và mở các lớp tập huấn nâng cao năng lực lồng ghép giới cho cán bộ tham mưu công tác lập kế hoạch, thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các ngành, các cấp. Có biên chế chuyên trách cho hoạt động Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ./. 

Nguyễn Thanh Thủy

PGĐ, Sở Lao động – TBXH

flashhb

gop y kien copy

ban doc hoi co quan chuc nang tra loi

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Reset